О Б Я В А 

За провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени в  имоти – собственост на общинаДобричка за срок от 5/пет/ години на 07.05.2019г./вторник/ от 9,30ч. в стая № 108 в административната сграда на община Добричка, както следва:

 

№ по ред Наименование на обекта Населено място Площ

кв.м.

Начал-

на тръж. цена за месец

лева

Депозит-

на вноска за участие в лева

1. Помещение в сграда за магазин №1 с.Полковник Иваново 15 7,50 27,00
2. Помещение в сграда за магазин №2 с.Полковник Иваново 30 15,00 54,00
3. Помещение в сграда за магазин №3 с.Полковник Иваново 15 7,50 27,00
4. Пункт за ракияизваряване с. Одърци 31 31,00 112,00
5. Помещение в сграда-кметство, читалище на 1-и етаж, построена в УПИ V за културен дом, кв.47А – /публична общ. собственост/ за магазин с. Бдинци 25 38,00 137,00

Началната тръжна цена е без включен ДДС.

Стойността на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева. Закупуването и получаването на тръжната документация може да става до 17.00 часа 02.05.2019г. в ЦУИ (стая  №105) в административната сграда на общината.

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 03.05.2019г. съвместно с кметовете или кметските наместници на  населените места.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят по сметка IBAN – BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC – SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 часа на  03.05.2019г

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600889, вътр. 222.

loading...