Ликвидаторът на ЗК „Козлодуйци“ с. Козлодуйци със седалище и адрес на управление с. Козлодуйци, общ. Добричка ЕИК 834026440 обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на ЗК „Козлодуйци“ и начална цена както следва:

 1. Имот III (ГСМ) пункт за гориво-смазочни масла, представляващ двор с площ 1326 м2 – идентификатор 37808.154.59 – сграда със ЗП – 42 м2 и идентификатор 37808.154.59.1 и съоръжения цистерна в земята 44 тона, цистерна в земята 2 бр. х 16 тона и 2 бр. цистерни по 8 тона, ел. табло с трифазен ток. Имота е частично ограден.

Начална цена – 16 400 лв.

 1. II. Имот IV (Кантар) с идентификатор 37808.154.60 двор с площ 403 м2, сграда с идентификатор 37808.154.60.1 и ЗП – 27 м2 и монтирано съоръжение кантар.

Начална цена – 4 500 лв.

III. Имот VI с идентификатор 37808.154.62 двор с площ 2500 м2 (бивша ремонтна работилница).

Начална цена – 14 400 лв.

 1. Имот VII Поземлен имот с идентификатор 37808.154.61 двор с площ 1661 м2 и сграда с идентификатор 37808.154.61.1 ремонтна работилница със ЗП 500 м2 . Сградата е съоръжена с мостов кран и ел. табло с трифазен ток.

Начална цена – 104 500 лв.

 1. Имот XXI Поземлен имот с идентификатор 37808.154.22 с двор с площ
  6530 м2 и сгради.

– склад за семена с идентификатор 37808.154.222.2 със ЗП – 533 м2 с
идентификатор 37808.221.2

– склад за зърно с идентификатор 37808.154.222.1 със ЗП – 812 м    с
идентификатор 37808.154.221.1

 • агрегатно с   идентификатор  154.221.3   със  ЗП  88  м2     с идентификатор 37808.154.221.3
 • трафопост с идентификатор 37808.154.221.4 със ЗП 17 м ведно с
  трафомашина
 • зърноплощадка с идентиикатор 154.222.5  с  площ  93 м2
  идентификатор 37808.154.221.5

Имота е ограден и със самостоятелен излаз.

Начална цена -214 500лв. 

 1. Имот XXII. Идеална   част   от   поземлен   имот   с   идентификатор 37808.154.222 – двор с площ 2182 м2 и сграда с идентификатор 37808.154.222.2 склад със ЗП485 м2.

Начална цена – 102 200 лв.

VII. Имот XXIV. Поземлен имот с идентификатор 37808.154.63 двор с площ  976 м2 и сграда с идентификатор 37808.154.63.1 административна сграда ЗП – 101 м2 .

Начална цена – 11 400 лв.

VIII. Имот XXV. Столова. Поземлен имот с идентификатор 37808.154.64.1 двор  с  площ   1491   м2    и  сграда  с  идентификатор  37808.154.64.1 ЗП 291м2

Начална цена – 14 400 лв.

 1. Имот търговски комплекс със ЗП – 450 м в УП 1 кв.31 построена с отстъпено право на строеж.

Начална цена – 85 000 лв.

Търгът ще се проведе на 12 февруари 2019 г. в сградата на кметство с. Козлодуйци, общ. Добричка от 10 часа и приключва на 12 февруари 2019 в 14 часа.

 • Депозитът за участие в търга в размер на 10% от обявената начална цена се внася в срок до 8 февруари 2019 год. По сметката на кооперацията и е невъзвръщаем.
 • – Тръжните документи за участие са на разположение на интересуващите се и се намира в канцеларията на кооперация с. Козлодуйци, общ. Добричка
 • – Всеки участник в търга посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с документа за платена вноска в запечатан, непрозрачен плик до 16 часа н 8 февруари 2019 год. в канцеларията на кооперацията.
 • Обявеният купувач е длъжен в седем дневен срок от приключването на проданта да внесе предложената от него цена след приспадане на внесеният задатък. В случай на невнасяне в посоченият по-горе срок, задатъкът остава в полза на кооперацията
 • – Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10 до 13 часа до 8 февруари 2019 г.

 

Сметка н кооперацията

ЗК „Козлодуйци – ликвидация“

с. Козлодуйци, обл. Добрич, общ. Добрич

IBAN: BG85 CREX 9260 5045 0140 01

BIC: CREX BGSF Токуда банк АД клон Добрич

Тел. За информация 0888 44 04 27

Коментирай