На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                                       О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ I-26, кв.18 по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1032 кв.м (Хиляда тридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена 2 290.00 (Две хиляди двеста и деветдесет лева)

2.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ II-27, кв.18 по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1300 кв.м (Хиляда и триста  квадратни метра) с начална тръжна цена 2 837.00 (Две хиляди осемстотин тридесет и седем  лева)

3.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ ХIV-27, кв.18 по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1118 кв.м (Хиляда сто и осемнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена  2 466.00 (Две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.6, УПИ I по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 930 кв.м. (Хиляда деветстотин и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 177.00 (Четири хиляди сто седемдесет и седем лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХII по РП на с.Поп Груево, по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1060 кв.м. (Хиляда и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 576.00 (Две хиляди петстотин седемдесет и шест лева).

6.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХХIII по РП на с.Поп Груево, по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1080 кв.м. (Хиляда и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 622.00 (Две хиляди шестстотин двадесет и два лева).

 1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване кв.14, УПИ ХIII по РП на с.Поп Груево, по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1430 кв.м (Хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра)с начална тръжна цена 3 476.00(Три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева ).
 2. 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване  ПИ  13.15  по начин на трайно ползване: Лозе по КК на с.Безмер с  площ от 0.366 дка (Триста шестдесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена  512.00 (Петстотин и дванадесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.19  по начин на трайно ползване: Лозе по КК на с.Безмер с площ от 0.481 дка (Четиристотин осемдесет и един  квадратни метра) с начална тръжна цена 675.00 (Шестстотин седемдесет и пет лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.532 по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.Безмер с  площ от 2576 кв.м (Две хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 3538.00 (Три хиляди петстотин тридесет и осем лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.533 по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.Безмер с площ от 1680 кв.м кв.м (Хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2306.00 (Две хиляди триста и шест лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.534 по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.Безмер с площ от 1670 кв.м (Хиляда шестстотин и седемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 2292.00 (Две хиляди двеста деветдесет и два лева ).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.609  по начин на трайно ползване: Нива по КК на с.Безмер с  площ от 3856 кв.м. (Три хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 5 294.00 (Пет хиляди двеста деветдесет и четири лева ).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.54.25  по начин на трайно ползване: Изоставена орна земя  по КК на с.Орляк с  площ от 3 794 кв.м (Три хиляди седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 5 486.00 (Пет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.107 по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване по КК на гр.Тервел с  площ от 583 кв.м (Петстотин осемдесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена 895.00 (Осемстотин деветдесет и пет лева).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.34.82 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена 770.00 (Седемстотин и седемдесет лева).
 11.    Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.34.83 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена 770.00 (Седемстотин и седемдесет лева).

          18.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ 31396.34.84 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 770.00 (Седемстотин и седемдесет лева).

19.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.34.178 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 (Седемстотин шестдесет и четири лева).

20.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.34.182 по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево с  площ от 499 кв.м (Четиристотин деветдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 762.00 (Седемстотин шестдесет и два лева).

21.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 31396.34.198 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 (Седемстотин шестдесет и четири лева).

22.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 31396.34.199 по НТП: Лозе по КККР на с.Зърнево с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 (Седемстотин шестдесет и четири лева) .

23.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ 35050.96.24 по НТП: Изоставена орна земя  по КККР на с.Каблешково с площ от 2025 кв.м (Две хиляди двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 2772.00 (Две хиляди седемстотин седемдесет и два лева).

24.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ IV-222 кв.4 по РП на с.Кочмар с площ от 1640 кв.м (Хиляда шестстотин и четиридесет  квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална цена  3 251.00 (Три хиляди двеста петдесет и един лева).

25.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  УПИ I155, кв.26 по РП на с.Кочмар с площ от 1000 кв.м (Хиляда квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена 2027.00 (Две хиляди двадесет и седем лева).

26.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  УПИ ХХV-625 кв.46 по РП на с.Зърнево  с  площ от 700 кв.м (Седемстотин   квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена 4 912.00 (Четири хиляди деветстотин и дванадесет лева).

27.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 06464.20.104 по КККР на с.Брестница, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 1203 кв.м (Хиляда двеста и три  квадратни метра)с начална тръжна цена 2 503.00 (Две хиляди петстотин и три  лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 06464.20.23 по КККР на с.Брестница, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 1617 кв.м (Хиляда шестстотин и седемнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 277.00 (Три хиляди двеста седемдесет и седем  лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 29035.37.17 по КККР на с.Жегларци, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с  площ от 3870 кв.м (Три хиляди осемстотин и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  5 955.00 (Пет хиляди деветстотин петдесет и пет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 29035.37.59 по КККР на с.Жегларци, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с площ от 1200 кв.м (Хиляда и двеста  квадратни метра)с начална тръжна цена 1 838.00 (Хиляда осемстотин тридесет и осем  лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.23.77 по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 381 кв.м (Триста осемдесет и един  квадратни метра)с начална тръжна цена от 966.00 (Деветстотин шестдесет и шест лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.25.16 по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване с  площ от 701 кв.м (Седемстотин и един  квадратни метра)с начална тръжна цена 1 564.00 (Хиляда  петстотин шестдесет и четири лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.26.3 по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 399 кв.м (Триста деветдесет и девет  квадратни метра)с начална тръжна цена 1000.00 (Хиляда  лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.26.18 по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 356 кв.м (Триста петдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 919.00 (Деветстотин и деветнадесет лева).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.26.68 по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 203 кв.м (Двеста и три квадратни метра) с начална тръжна цена 633.00 (Шестстотин тридесет и три  лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 00432.26.90по КККР на с.Ангеларий, по начин на трайно ползване за друг вид застрояване  с  площ от 202 кв.м (Двеста и два квадратни метра)с начална тръжна цена  631.00 (Шестстотин тридесет и един лева).

37.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ III-псд, кв.33 по РП на с.Кладенци с площ от 1875 кв.м (Хиляда осемстотин седемдесет и пет   квадратни метра)с начална тръжна цена  4 606.00 (Четири хиляди шестстотин и шест лева).

38.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ III-псд, кв.34 по РП на с.Кладенци с площ от 6403 кв.м (Шест хиляди четиристотин и три  квадратни метра) с начална тръжна цена 15 475.00  (Петнадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева).

39.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ 18191.42.128 по КККР на с.Гуслар  с  площ от 2962 кв.м (Две хиляди деветстотин шестдесет и два  квадратни метра) с начална тръжна цена  4 248.00 (Четири хиляди двеста четиридесет и осем  лева).

40.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ 18191.42.129 по КККР на с.Гуслар с площ от 12095 кв.м (Дванадесет хиляди деветдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 17 502.00  (Седемнадесет хиляди петстотин и два лева).

41.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  УПИ ХIII-общ, кв.9 по РП на с.Каблешково, отреден за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1500 кв.м (Хиляда и петстотин  квадратни метра)с начална тръжна цена 3 557.00 (Три хиляди петстотин петдесет и седем  лева).

42.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ  53953.41.143  по НТП: Лозе по КККР на с.Орляк с площ от 16 446 кв.м (Шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена 25 368.00 ( Двадесет и пет хиляди триста шестдесет и осем лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ  53953.43.29  по НТП: Лозе  по КККР на с.Орляк  с  площ от 5 342 кв.м ( Пет хиляди триста четиридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена 8220.00 (Осем  хиляди двеста и двадесет лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ  53953.43.48  по НТП: Лозе  по КККР на с.Орляк с площ от 5 360 кв.м (Пет хиляди триста и шестдесет  квадратни метра)с начална тръжна цена 8248.00 (Осем хиляди двеста четиридесет и осем  лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ  53953.43.55  по НТП: Лозе по КККР на с.Орляк с площ от 20998 кв.м (Двадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 32 389.00 (Тридесет и две хиляди триста осемдесет и девет  лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 53953.44.105  по НТП: Лозе  по КККР на с.Орляк  с  площ от 31942 кв.м (Тридесет и една хиляди деветстотин  четиридесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена 49 271.00 (Четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и един  лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ 72271.68.30 по КК и КР на гр.Тервел с площ 2.805 дка (Две хиляди осемстотин и пет квадратни метра)  по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена 4 270.00 (Четири  хиляди двеста и седемдесет лева).

48.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.501.2039 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3421 дка ( Три хиляди четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 33 855.00( Тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева ).

 1. 49. Да се учреди право на строеж за гараж върху имот – частна общинска собственост,представляващ Поземлен имот с идентификатор 72271.501.1373 по КККР на гр.Тервел със ЗП 21 кв.м с начална тръжна цена от 00(Осемстотин шестдесет и два лева).

       ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 17.06.2019 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            ІІI. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  17.05.2019 г. до 16.00 ч. на  17.06.2019 г. от стая № 109 в Община Тервел.

            IV.Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на  17.06.2019 г. в деловодството на Община Тервел.

            V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 17.06.2019 г.,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.