ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: ОБЩИНА ДОБРИЧ

0
1094

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИЯ №№ 30-22/30.01.2018г., 35-16/26.06.2018г., 36-18/31.07.2018г., 41-13/27.11.2018г., 47-7/26.03.2019г., 48-26/23.04.2019г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 30.05.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБЩИНСКИ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА „ВИТРИНИ” ЗА СЛАДОЛЕД /”Витрина” – хладилна витрина, фризер, автомат, машина и др. за сладолед/

№ по ред  

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец (без ДДС)  Депозитна вноска лева Срок за отдаванe (години)
1. Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” с идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 (пред заведение – сладкарница „Шоколад”), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект – готово заводско изделие със сертифициран дизайн  

 

 

 

4,00

 

 

 

 

59,68

 

 

 

 

179,04

 

 

 

 

10

2. Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 (пред сграда – Дом на науката и техниката И. Попов), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект – готово заводско изделие със сертифициран дизайн  

 

 

 

4,00

 

 

 

 

59,68

 

 

 

 

179,04

 

 

 

 

10

3. Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 (на западния край на паркинга зад Съдебна палата), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект – готово заводско изделие със сертифициран дизайн  

 

 

 

4,00

 

 

 

 

59,68

 

 

 

 

179,04

 

 

 

 

10

4. Част от имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове в градски парк „Свети Георги“  

 

4,20

 

 

41,71

 

 

125,13

 

 

5

5. Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

13,30

 

123,96

 

371,88

 

10

6. Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

15,50

 

144,46

 

433,38

 

10

7. Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

16,00

 

149,12

 

447,36

 

10

8. Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

15,50

 

144,46

 

433,38

 

10

9. Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

32,00

 

298,24

 

894.72

 

10

10. Медико-диагностичен лабораторен комплекс в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5  

137,23

 

1007,59

 

3022,77

 

10

11. Част от общински имот за поставяне на преместваем павилион по одобрен модел  в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“, за търговска дейност, при спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич  

 

 

 

12,00

 

 

 

 

119,16

 

 

 

 

357,48

 

 

 

 

10

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 13.05.2019 година до 17.00 часа на 28.05.2019 година.

Оглед на обектите от 13.05.2019 година до 28.05.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 29.05.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич. 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич