П О К А Н А

град Добрич  25. 04. 2019 година 

На основание чл.23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.30, ал.3,  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Добрички общински съвет, гр.Добрич 

С В И К В А

Общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на03.05.2019г. /петък / от 15.00  часа в заседателната зала на Община Добричка, гр.Добрич  при следния                                                                                      

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

  1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбран кмет на кметство с. Карапелит, община Добричка

 

Председател на

Общинския съвет:_____________                                 

                                 Инж. Пламен Станчев

 

loading...