Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение № 49-23 от 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич за мандат 2020 – 2024 г., с определен брой от 53 (петдесет и трима) кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Добрич, проведено на 05.04.2019 г. Мандатът на действащите съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич изтича през месец януари 2020 г.

Изисквания към кандидатите 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Добрич;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване 

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 30.06.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет град Добрич, стая 302, III етаж, в сградата на Община град Добрич.

Документите са по утвърден от Общински съвет град Добрич образец, както следва:

 • Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
 • Писмено съгласие (Приложение № 3).

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 49-23 от 28.05.2019 г., Общински съвет град Добрич избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община град Добрич, сектор „Общински съвет“ най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет град Добрич може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община град Добрич, сектор „Общински съвет“, заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет град Добрич, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели. 

ИВО ПЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет град Добрич 

 

Приложение № 1

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………………

(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №…………………….. издадена от ……………………………

на ……………….. г., ЕГН ………………………………………………………………………………….

с настоящ адрес:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

тел………………………………………….., e-mail: ………………………………

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран/а/ за съдебен заседател за съдебния район на Районен съд – град Добрич. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

 1. Подробна автобиография;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (за лицата, родени преди 16 юли 1973 г.)

град ………………………………

дата: ……………………………..                                                                             Декларатор:

Приложение № 2

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………………

(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №…………………….. издадена от ……………………………

на ……………….. г., ЕГН ………………………………………………………………………………….

с настоящ адрес:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

тел………………………………………….., e-mail: ………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. Не съм съдебен заседател в друг съд;
 2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
 3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за предоставяне на неверни данни.

 

град ………………………………

дата: ……………………………..                                                                         Декларатор:

Приложение № 3

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаният/та/………………………………………………………………………………….

(собствено,     бащино,     фамилно )

 

притежаващ /а/ лична карта №…………………….. издадена от ……………………………

на ……………….. г., ЕГН ………………………………………………………………………………….

с настоящ адрес:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ към съдебния район на Районен съд – град Добрич.

град ………………………………

дата: ……………………………..                                                                                 Декларатор: