Общински съвет град Добрич прие План за реформиране на Дом стари хора

0
239

На своето редовно заседание днес, Общинският съвет прие План за реформиране на Дом стари хора Добрич. Планът е изготвен съгласно Методика на Агенцията за социално подпомагане, предоставена на общините в помощ при планирането на процеса на реформиране. Финансирането за реформиране на Домовете за стари хора е предвидено да бъде осигурено чрез средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. На 02.11.2022г. в Община град Добрич е получено писмо от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с което уведомяват, че за обществено обсъждане се предоставя на общините проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

По горепосочената процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма, ще бъдат допустими за финансиране следните дейности:

1. Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст (съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“), във връзка с процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги (включително ново строителство – изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство.
2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване/реформиране.
3. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.
4. Мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за
използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и
други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и
други ресурси.
5. Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление.

Освен извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане, в Плана за реформиране на Дома за стари хора в Добрич е планирано:
 Да се разработят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа
на възрастните хора ;
 Да се създадат екипи за оценка, които ще изготвят индивидуални оценки на
потребностите и планове за подкрепа на потребителите в специализираната
институция.
 Да се предоставят обучителни материали за обучение на специалистите от
социалната система, предоставящи социални услуги.
 Да се извърши супервизия на екипите за оценка и персоналът на ДСХ.
 Да се работи активно с потребителите на институцията за подготовка за
оставането в реформираната резидентна грижа.
 Да се изпълнява информационна кампания, чиято основна цел е промяна на нагласите на обществото към деинституционализацията на възрастни хора.
 Планът за реформиране на Дом за стари хора – Добрич е част от цялостния процес
за създаване на възможност за независим живот на хората от третата възраст, чрез
предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и
съобразно индивидуалните потребности на лицата.