Кметствата на Банеаса и Ажижеа в Румъния и българските общини Шабла и Берковица, като представители на четири различни природни защитени територии с най-голям потенциал за екологичен туризъм, обединиха усилията си и инициираха съвместен проект, съобщават от Зеления образователен център в Шабла.

Проектът „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, като стойността му е над 500 000 евро, от които за община Шабла са предвидени малко над 80 000 евро.

Целите на проекта включват постигане на съвместна, интегрирана визия за трансграничния район чрез изработването на оценка на потенциала за устойчив туризъм на всеки партньор по проекта, като се обединят в работна мрежа Туристическите информационни центрове от зоните на проекта и се разработи обща туристическа стратегия на Мрежата.

loading...