На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №11-121/29.09.2022г. и Заповед № 709 /17.10.2022 г. на кмета на община Тервел,

О Б Я В Я В А 

Провеждането на търг с тайно наддаване на 18.11.2022г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2022-2023 г. до края на стопанската 2026-2027 г., както следва: 

ЗЕМЛИЩЕ № на имот НТП Катег. площ по скица /дка./ депозит за участие       / лв./
 с.АНГЕЛАРИЙ        
00432.1.71 нива V 4.203 76.91
00432.1.73 нива V 4.003 73

25

00432.25.5 др.вид заст.   0.701 12.83
 с.БОЖАН        
04916.10.2 нива ІІІ 7.566 138.46
 с.ВОЙНИКОВО        
11911.129.8     50.202 918.70
 с.БЕЗМЕР        
03215.40.42 нива ІV 2.461 45.04
 с.ГРАДНИЦА        
17590.25.130 др.вид. заст   3.214 58.82
17590.26.13 др.вид. заст   14.244 260.67
17590.27.113 нива ІІІ 4.561 83.47
 с.ЖЕГЛАРЦИ        
29035.12.50 нива ІV 2.350 43.01
29035.30.7 нива ІІІ 2.696 49.34
29035.37.23 нива ІІІ 1.400 25.62
29035.37.44 др.вид. заст ІІІ 0.900 16.47
29035.37

43

др.вид. заст ІІІ 0.640 11.71
29035.37.42 др.вид. заст ІІІ 0.601 11.00
29035.37.49 др.вид. заст ІІІ 0.600 10.98
29035.37.47 др.вид. заст ІІІ 1.045 19.12
29035.37.48 др.вид. заст ІІІ 0.500 9.15
29035.37.41 др.вид. заст ІІІ 0.400 7.32
29035.37.4 др.в

д. заст

ІІІ 1.170 21.41
29035.37.5 др.вид. заст ІІІ 1.341 24.54
29035.37.12 др.вид. заст ІІІ 3.300 60.39
29035.37.13 др.вид. заст ІІІ 3.441 62.97
29035.37.35 др.вид. заст ІІІ 1.099 20.11
29035.37.36 др.вид. заст ІІІ 0.821 15.02
29035.37.37 др.вид. з

ст

ІІІ 1.820 33.31
29035.37.40 др.вид. заст ІІІ 1.002 18.34
29035.40.15 др.вид. заст ІІІ 1.000 18.30
29035.40.16 др.вид. заст ІІІ 1.201 21.98
29035.40.17 др.вид. заст ІІІ 2.100 38.43
29035.40.34 др.вид. заст ІІІ 2.500 45.75
29035.40.36 др.вид. заст ІІІ 1.000 18.30
29035.40.37 др.вид. заст ІІІ 0.934 17.09
29035.40.27 др.вид. заст ІІІ 3.000 54.90
29035.37.62 др.вид. заст ІІІ 4.724 86.45
29035.40.65 др.вид. заст ІІІ 3.635 66.52
с.ЗЪРНЕВО        
31396.19.87 др.вид. заст   12.379 226.54
31396.19.

9

нива ІІ 5.545 101.47
31396.41.1 др.вид. заст   1.076 19.69
31396.41.2 др.вид. заст   2.403 43.97
31396.41.3 др.вид. заст   1.122 20.53
31396.42.62 др.вид. заст   3.300 60.39
с. КАБЛЕШКОВО        
35050.18.5 нива V 2.908 53.22
с.КЛАДЕНЦИ        
7157.13.2 нива ІІІ 26.506 485.06
 с.КОЛАРЦИ        
38025.5.3 нива ІІІ 5.124 93.77
38025.25.8 нива ІV 29.508 540.00
38025.39.3 нива ІІІ 6.902 126.31
 с.ОНОГУР        
53549.5.20 нива ІV 6.002 109.84
с.ОРЛЯК                                   
53953.31.46 изост. орна нива ІІІ 15.827 289.63
с. ПОЛКОВНИК САВОВО             
57265.109.502 др.вид заст. ІV 3.083 56.42
57265.114.3 нива ІV 23.852 436.49
57265.126.6 нива ІV 16.682 305.28
57265.126.8 нива ІV 8.147 149.09
ПРОФ.ЗЛАТАРСКИ        
58685.10.5 нива ІІІ 14.024 256.64
58685.11.5 нива ІV 7.452 136.37
58685.6.5 нива VІІ 7.759 141.99
гр. ТЕРВЕЛ        
72271.169.389 нива V 9.415 172.29
72271.18.55 др.вид заст.   1.391 25.46
с. ЧЕСТИМЕНСКО        
81270.15.12 нива V 19.585 358.41
81270.27.30 нива ІІІ 2.701 49.43
81270.27.25 нива ІІІ 4.192 76.71
81270.104.47 нива ІІІ 15.640 286.21
кв.3, УПИ -ІХ     1.295 23.70
кв.5,УПИ-VІ-147     1.178 21.56
кв.5,УПИ-ІV-148     1.134 20.75
кв.5, УПИ ХХІ-149     1.235 22.60
         

Определям дата за провеждане на търга – 18.11.2022 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.

  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 11.2022 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на  І – ви етаж в Общинска администрация от 19.10.2022г. до 12:00 часа на  16.11.2022г.  Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на  І – ви етаж).
  • Начална тръжна цена: 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 16.11.2022 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.

За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева

Съгласно Заповед №813/27.11.2019г.