ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ, Решение №9-101/26.08.2021г., Решение №10-122/30.09.2021г.и Заповед  № 725 / 08.11 .2021г.  на кмета на община Тервел,

 

   О Б Я В Я В А

 

Провеждането на търг с тайно наддаване на 10.12.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 г., както следва:

№ на имот Местност НТП Кат. площ по скица /дка./ депозит за участие  / лв./
Балик          
02405.11.2 СРЕЩУ СЕЛОТО нива V 50.012 915.22
02405.31.1   Др.вид заст.   8.811 161.24
Божан          
04916.10.2   нива VI 7.566 138.46
Главанци          
14982.20.24   нива   5.448 99.70
Жегларци          
29035.12.50 ХАДЖИБОСТАНЛЪКА нива IV 2.350 43.01
29035.30.7   нива III 2.696 49.34
Зърнево          
31396.19.49 ОРТА МАХЛЕ нива II 5.545 101.47
Кладенци          
37157.15.27   нива II 8.469 154.98
Кочмар          
39127.37.14  ––––– нива ІІІ 4.770 87.29
УПИ I – кв. 38 резервен терен     7.950 145.49
УПИ II кв.38 резервен терен     12.000 219.60
Оногур          
 53549.5.20   нива IV 6.002 109.84
Орляк          
53953.31.46 КОДЖА ИДИРИС нива ІІІ 15.827 289.63
 53953.54.473   др.вид заст   0.599 10.96
 53953.54.479   др.вид заст   0.851 15.57
П.Савово          
57265.114.3       23.852 436.49
57265.126.6       16.682 305.28
57265.126.8       8.147 149.09
Поп Груево          
57563.11.165   нива III 3.994 73.09
57563.11.168   нива  VІІ 4.164 76.20
Пр.Златарски        
58685.10.5   нива III 14.024 256.64
58685.6.5   нива  VІІ 7.759 141.99
Тервел          
72271.11.9 З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ нива III 11.900 217.77
Честименско        
81270.15.12   нива V 19.585 358.41
81270.27.30   нива III 2.701 49.43
81270.27.25   нива III 4.192 76.71
кв.5,УПИ-VІ-147   в регулация   1.178 21.56
кв.5,УПИ-ІV-148   в регулация   1.134 20.75
кв.8, УПИ IV- 8   в регулация   1.220 22.33

         Определям дата за провеждане на търга – 10.12.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тервел.

  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 012.2021 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от  00 лв./ без ДДС / в брой  в касата на “Информационен център” на Община Тервел от 09.11.2021г до 12.00 ч. на 09.12.2021г. Комплектът от тръжни книжа се получават в Деловодството на Община Тервел (до касата на „Информационен център“).
  • Начална тръжна цена : 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 09.12.2021 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.

За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева

 ди/гр/ки  съгласно Заповед №813/27.11.2019г.    

loading...