ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а,ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ, Решение №5-60/28.05.2020г. и № 8-118 /27.08.2020 г. на ОбС гр.Тервел и Заповед № 639/16.11.2020г. на кмета на община Тервел,
ОБЯВЯВА
Провеждането на търг с тайно наддаване на 18.12.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2020-2021 г. до края на стопанската 2024-2025 г., както следва:
        Общински земеделски земи:
№ на имот
Местност
НТП
Кат.
площ по скица /дка./
депозит за участие       / лв./
Брестница
06464.20.86
др.в.застрояване
8.259
151.14
Бонево
05342.104.12
нива
V
32.711
598.61
05342.105.13
нива
ІІІ
16.167
295.86
05342.106.21
нива
ІІІ
49.868
912.58
05342.108.9
нива
ІІІ
22.978
420.50
05342.120.10
нива
ІV
108.112
1978.45
Войниково
11911.101.18
————–
нива
IV
5.002
91.54
11911.117.12
————–
нива
V
4.540
83.08
11911.150.161
————–
нива
IV
57.736
1056.57
11911.106.7
————–
нива
IV
33.412
611.44
Жегларци
29035.17.19
КАРАПЕТЛИКА
нива
V
13.587
248.64
29035.18.14
КОНЛУКА
нива
ІІІ
17.324
317.03
29035.17.22
 КАРАПЕТЛИКА
нива
V
10.301
188.51
Зърнево
кв.11, УПИ -1
в регулация
0.910
16.65
кв.11, УПИ -2
в регулация
0.920
16.84
Кочмар
39127.33.20
нива
ІV
77.051
1410.03
39127.37.14
нива
ІІІ
4.770
87.29
Орляк
53953.31.46
КОДЖА ИДИРИС
Изоставена орна нива
ІІІ
15.827
289.63
П.Савово
57265.136.537
др.в.застрояване
IV
3.058
55.96
Поп Груево
57563.28.3
ДЕРИАРГАЧ
нива
VI
11.001
201.32
57563.22.1
нива
III
31.047
568.16
Тервел
72271.11.9
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
нива
III
11.900
217.77
Честименско
81270.15.12
БАЙРЯМА
нива
ІІІ
19.585
358.41
81270.15.14
БАЙРЯМА
нива
 V
10.190
186.48
81270.27.30
нива
III
2.701
49.43
81270.27.25
нива
III
4.192
76.71
81270.109.2
МЕРАЛЪКА
нива
ІІІ
21.464
392.79
кв.5,УПИ – VІ
в регулация
1.178
21.56
кв.5,УПИ – ІV
в регулация
1.134
20.75
кв.8, УПИ XII – 10
в регулация
1.180
21.59
598.105
Определям дата за провеждане на търга 18.12.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на община Тервел.
  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 16.00 ч. на 16.12.2020 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от  00 лв./ без ДДС / в брой  в касата на “Информационен център” на Община Тервел от 16.11.2020г до 12.00 ч. на  16.12.2020г. Комплектът от тръжни книжа се получават в Деловодството на Община Тервел (до касата на „Информационен център“).
  • Начална тръжна цена: 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на 16.12.2020г. в Деловодството на община Тервел.
            Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева
 ди/гр/ки  съгласно Заповед №813/27.11.2019г.  
 
 
 
loading...