ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а,ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ, Решение №5-60/28.05.2020г. и № 8-118 /27.08.2020 г. на ОбС гр.Тервел и Заповед № 481 /15.09.2020 г. на кмета на община Тервел,
ОБЯВЯВА
Провеждането на търг с тайно наддаване на 21.10.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2020-2021 г. до края на стопанската 2024-2025 г., както следва:
        Общински земеделски земи:
№ на имот
Местност
НТП
Кат.
площ по скица /дка./
депозит за участие       / лв./
Брестница
06464.20.86
др.в.застрояване
8.259
151.14
Бонево
05342.111.10
училищна нива
V
31.913
584.01
05342.104.10
нива
V
39.230
717.91
05342.104.12
нива
V
32.711
598.61
05342.105.13
нива
ІІІ
16.167
295.86
05342.106.21
нива
ІІІ
49.868
912.58
05342.108.9
нива
ІІІ
22.978
420.50
05342.120.10
училищна нива
ІІІ
108.112
1978.45
05342.121.5
нива
ІІІ
100.771
1844.11
Войниково
11911.101.18
————–
нива
IV
5.002
91.54
11911.117.12
————–
нива
IV
4.540
83.08
11911.150.161
————–
нива
IV
57.736
1056.57
11911.106.7
————–
нива
IV
33.412
611.44
11911.129.8
————–
нива
IV
50.202
918.70
Главанци
14982.19.6
——————–
нива
III
56.433
1032.72
14982.16.126
лозе
ІV
20.669
378.24
14982.25.2
др.в.застрояване
16.588
303.56
14982.25.3
др.в.застрояване
34.660
634.28
14982.25.4
др.в.застрояване
13.892
254.22
14982.28.107
нива
IV
11.874
217.29
14982.28.105
нива
IV
9.834
179.96
14982.19.4
нива
III
23.262
425.69
Градница
17590.28.15
др.в.застрояване
8.498
155.51
17590.16.6
нива
ІV
15.002
274.54
Жегларци
29035.40.30
др.в.застрояване
ІІІ
3.638
66.58
29035.40.32
др.в.застрояване
ІІІ
2.450
44.84
29035.40.33
др.в.застрояване
ІІІ
2.300
42.09
29035.40.60
др.в.застрояване
ІІІ
3.250
59.48
29035.40.22
др.в.застрояване
ІІІ
5.901
107.99
29035.40.6
др.в.застрояване
ІІІ
10.106
184.94
29035.109.51
БАЯМЛЪК
нива
III
51.602
944.32
29035.109.19
САЯАЛТЪ
нива
ІV
137.668
2519.32
29035.17.16
КАРАПЕТЛИКА
нива
V
13.587
248.64
29035.18.14
КОНЛУКА
нива
V
17.324
317.03
29035.17.22
нива
V
10.301
188.51
Зърнево
кв.11, УПИ -1
в регулация
0.910
16.65
кв.11, УПИ -2
в регулация
0.920
16.84
Каблешково
35050.31.16
ПРЕД ПОЯСА
нива
ІІІ
11.100
203.13
35050.37.5
ЧАУШ МАХЛЕ
нива
III
0.831
15.21
35050.37.9
ЧАУШ МАХЛЕ
нива
III
1.278
23.39
35050.27.10
ЧАИРА
нива
III
10.195
186.57
35050.26.4
МАЛКАТА КАРШИЯ
нива
IV
57.125
1045.39
Кладенци
37157.31.39
нива
IV
40.671
744.28
Кочмар
39127.20.1
училищна нива
V
50.008
915.15
39127.33.20
нива
V
77.051
1410.03
39127.37.14
нива
ІІІ
4.770
87.29
Оногур
53549.7.66
нива
ІV
6.728
123.12
Орляк
53953.31.25
КОДЖА ИДИРИС
нива
ІІІ
20.003
366.05
53953.31.46
КОДЖА ИДИРИС
нива
ІІІ
15.827
289.63
П.Савово
57265.136.537
др.в.застрояване
IV
3.058
55.96
57265.136.565
др.в.застрояване
IV
4.008
73.35
57265.136.566
др.в.застрояване
IV
2.283
41.78
57265.136.567
др.в.застрояване
IV
4.002
73.24
57265.114.3
нива
IV
23.852
436.49
57265.126.6
нива
IV
16.682
305.28
57265.126.8
нива
IV
8.147
149.09
Пр.Златарски
58685.33.31
др.в.застрояване
20.663
378.13
58685.26.24
нива
 ІІІ
9.359
171.27
58685.6.5
нива
 VІІ
7.759
141.99
58685.15.9
нива
 V
20.005
366.09
58685.39.90
др.в.застрояване
13.936
255.03
Поп Груево
57563.28.3
ДЕРИАРГАЧ
нива
VII
11.001
201.32
57563.22.1
нива
III
31.047
568.16
Тервел
72271.37.8
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
нива
IV
48.011
878.60
72271.62.5
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
нива
V
16.756
306.63
72271.41.322
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
лозе
V
7.786
142.48
72271.41.320
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
лозе
V
11.872
217.26
72271.11.9
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
нива
III
11.900
217.77
Честименско
81270.15.12
БАЙРЯМА
нива
 V
19.585
358.41
81270.15.14
БАЙРЯМА
нива
 V
10.190
186.48
81270.27.30
нива
III
2.701
49.43
81270.27.25
нива
III
4.192
76.71
81270.109.2
МЕРАЛЪКА
нива
ІІІ
21.464
392.79
кв.5,УПИ – VІ
в регулация
1.178
21.56
кв.5,УПИ – ІV
в регулация
1.134
20.75
кв.8, УПИ XII – 10
в регулация
1.180
21.59
1660.908
Определям дата за провеждане на търга 21.10.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на община Тервел.
  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 16.00 ч. на 10.2020 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от  00 лв./ без ДДС / в брой  в касата на “Информационен център” на Община Тервел от 18.09.2020г до 12.00 ч. на  19.10.2020 г. Комплектът от тръжни книжа се получават в Деловодството на Община Тервел (до касата на „Информационен център“).
  • Начална тръжна цена : 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на 19.10.2020 г. в Деловодството на община Тервел.
            Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева
съгласно Заповед №813/27.11.2019 г.    
loading...