На основание чл.44 , ал.1,т.1 и  ал. 2   от ЗМСМА, чл.14,ал.1, ал.2,ал.3 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.1 и ал. 2,чл.18,ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел и  Решение № 12-148/27.10.2022 г., на ОбС гр.Тервел  и Заповед № 802/16.11.2022г. на кмета  на Община Тервел,

ОБЯВЯВА 

Провеждането на публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г. от 09.00 ч. в Заседателната зала на Община Тервел,гр. Тервел за отдаване под наем на  терени  и обекти общинска собственост  за срок от 5 години , както следва:                                                                                                                                

І. СВОБОДНИ  ТЕРЕНИ

Имот Начална месечна тръжна цена
1 Общински терен представляващ Петно № 1 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на  преместваем  обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  на гр.Тервел / кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.  48,96лв.
2 Общински терен с площ 4,00 кв.м. от общо 21821 кв.м. за поставяне на  търговски обект /Часовникар/ в  кв.63, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3888/26.06.2019г.  2,04лв.
3 Общински терен с площ 90,00 кв.м. от общо 49,002 дка за поставяне на търговски обект /казан за изваряване на ракия/ в поземлен имот 72271.46.12 и  АПОС №3310/15.11.2017г. в землището на гр.Тервел. 69,30лв.

 

  1. Трговски обекти :
            Имот Начална месечна тръжна цена

/без  ДДС/

1 Обект общинска собственост в с.Безмер, кв.29, парцел IX по РП на с.Безмер за магазин хранителни стоки с площ 104,00 кв.м. и АЧОС №150а/19.07.2000г. 202,18 лв.
2 Помещение общинска собственост /адвокатска кантора, портиерна в административна сграда – Стария съвет/ с площ 9 кв.м. с кадастрален №72271.501.1198.10 по КК на гр.Тервел  и АЧОС №1835/23.08.2012г.

 

17,19 лв.
3 Помещение с полезна площ 14 кв.м. на втория етаж в сградата на Стоматология с идентификатор 72271.501.1198.7 по КК на гр.Тервел (сграда с пл.№1631 в УПИ I, кв.105 по ПУП на гр.Тервел) и АПОС №3208/18.09.2017г.

 

62,44 лв.
 

4

 

 

 

 

Отдаване под наем на част от обект общинска собственост с площ 4 кв.м. с идентификатор 72271.501.930 по КК на гр.Тервел за поставяне на 2 бр. кафе-машини, на ул.“Стара планина“ №2 /кв.47, парцел III по ЗРП на гр.Тервел/ и АЧОС №2930/16.11.2016г.

8,64 лв.
5 Помещение с площ 15,80 кв.м. на втория етаж в сградата на Стоматология /последното помещение вдясно/ с идентификатор 72271.501.1198.7 по КК на гр.Тервел (сграда с пл.№1631 в УПИ I, кв.105 по ПУП на гр.Тервел) и АПОС №3208/18.09.2017г. 16,00 лв.
6 Помещение с площ 23,50 кв.м. на втория етаж в сградата на Стоматология /стоматологичен кабинет/ с идентификатор 72271.501.1198.7 по КК на гр.Тервел (сграда с пл.№1631 в УПИ I, кв.105 по ПУП на гр.Тервел) и АПОС №3208/18.09.2017г. 23.00 лв.
7 Помещение с площ 38,07 кв.м. представляващо медицински кабинет находящ се в ЗЦ с.Безмер /кв.27, парцел VII/ и АПОС №3442/21.03.2018г. 33,00 лв.
8 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 26,79 кв.м. за медицински кабинет с идентификатор 72271.501.930.1.2 по КК на гр.Тервел на ул.“Стара планина“ №2, ет.1 (бивша администрация), /кв.47, парцел III по ЗРП на гр.Тервел/ и АПОС №3632/01.11.2018г. 26,00 лв.
9 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 30,68 кв.м. за медицински кабинет с идентификатор 72271.501.930.1.2 по КК на гр.Тервел на ул.“Стара планина“ №2, ет.1 (бивша администрация), /кв.47, парцел III по ЗРП на гр.Тервел/ и АПОС №3632/01.11.2018г. 30,00 лв.
10 Помещение с площ 16,00 кв.м. /стоматологичен кабинет/, част от сграда в УПИ I, кв.29 по ПУП на с.Жегларци  и АПОС №119/27.06.2000г. 14,00 лв.
11 Помещение с площ 29,00 кв.м. /стоматологичен кабинет/, находящ се в УПИ VIII, кв.21 по ПУП с.Зърнево  и АПОС №114/27.06.2000г. 25,00 лв.
12 Помещение с площ 22,58 кв.м. /стоматологичен кабинет и чакалня/, находящ се в „Център за социални услуги“ с.Коларци, УПИ VIII, кв.29 с.Коларци  и АПОС №1885/15.11.2012г. 20,00 лв.
13 Отдаване под наем помещение общинска собственост с обща площ 31,17 кв.м. представляващ медицински кабинет и манипулационна с идентификатор 72271.501.930.1.2 по КК на гр.Тервел, ул.“Стара планина“ №2, ет.1 (бивша администрация), /кв.47, парцел III по ЗРП на гр.Тервел/ и АПОС №3632/01.11.2018г. 30,00 лв.
14 Отдаване под наем помещение общинска собственост с обща площ 30,00 кв.м. представляващ медицински кабинет и манипулационна с идентификатор 72271.501.930.1.2 по КК на гр.Тервел, ул.“Стара планина“ №2, ет.1 (бивша администрация), /кв.47, парцел III по ЗРП на гр.Тервел/ и АЧОС №3632/01.11.2018г. 29,00 лв.
15 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 10,00 кв.м. представляващ медицински кабинет находящ се в кв.10, парцел VII по РП на с.Каблешково и АПОС №157/25.08.2000г. 9,00 лв.
16 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 32,78 кв.м. представляващ медицински кабинет находящ се в „Център за социални услуги“ с.Коларци, ет.2, кв.29, парцел VIII по РП на с.Коларци и АПОС №1885/15.11.2012г.

 

29,00 лв.
17 Помещение с площ 12,00 кв.м. /стоматологичен кабинет/, находящ се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с.Божан и АПОС №365/12.03.2002г. 11,00 лв.
18 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 55,00 кв.м. представляващ лекарски кабинет и манипулационна, находящ се в УПИ II, кв.14 по ПУП с.Орляк и АПОС №117/27.06.2000г. 48,00 лв.
19 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 45,00 кв.м. представляващ лекарски кабинет, находящ се в „Здравно заведение“ с.Божан, кв.9, УПИ IX по ПУП на с.Божан и АПОС №271/09.07.2001г. 40,00 лв.
20 Помещение с площ 32,00 кв.м. /стоматологичен кабинет/, находящ се в УПИ XV, кв.15 по ПУП на с.Орляк и АПОС №1757/24.10.2011г. 28,00 лв.
21 Помещение с площ 22,58 кв.м. /стоматологичен кабинет/, находящ се в „Център за социални услуги“ с.Нова Камена, ет.2, кв.19, УПИ I  и АПОС №1964/14.06.2013г. 20,00 лв.
22 Помещение с площ 25,00 кв.м. /стоматологичен кабинет/, находящ се в „Здравно заведение“ с.Безмер, УПИ VII, кв.27 по ПУП на с.Безмер, с АПОС №3442/21.03.2018г. 22,00 лв.
23 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 55,00 кв.м. представляващ лекарски кабинет в „Здравно заведение“ с.Жегларци, кв.29, парцел I по РП на с.Жегларци и АПОС №119/27.06.2000г. 48,00 лв.
24 Помещение с площ 32,78 кв.м. /лекарски кабинет/, находящ се в „Център за социални услуги“ с.Нова Камена, ет.2, кв.19, парцел I  и АПОС №1964/14.06.2013г. 29,00 лв.
25 Отдаване под наем помещение общинска собственост с площ 53,00 кв.м. представляващ лекарски кабинет, находящ се в УПИ VIII, кв.21 по ПУП на  с.Зърнево и АПОС №114/27.06.2000г. 46,00 лв.
26 Помещение с площ 90,00 кв.м., находящ се в кметство с.Гуслар, кв.1, парцел VIII по РП на с.Гуслар  и АПОС №311/31.08.2001г 137,70 лв.

 

ІІ. Определям дата за провеждане на търга 16.12.2022 г.  от 09.00 часа  в заседателната зала на Община Тервел.

ІІІ. Определям депозит за участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена,

който се заплаща до 14.00 ч. на 15.12.2022г. в касата на IV етаж в Община Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел-BG44UNCR96603327005216, BIC:UNCRBGSF при банка „Уни Кредит Булбанк”.

ІV. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 лв./ Десет  лв. / без ДДС в брой  от 18.11.2022г. до 12.00 ч. на 15.12.2022г. от касата на І-ви етаж на общинска администрация.

  1. Заявления за участие в търга се приемат до 15.00 ч. на 15.12.2022г. в Деловодството на Община Тервел.

VI.Оглед на общинскете терени и обекти за отаване под наем се извършва от 18.11.2022г. до 14.12.2022г. от 09.00 до 15.30ч. след закупуване на тръжна дакументация и направена предварителна заявка за оглед.

Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината или на

тел.057512124