ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

 

На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ, Решение №9-101/26.08.2021г. и Заповед              № 56716.09.2021г. на кмета на община Тервел,

 

      О Б Я В Я В А

 

Провеждането на търг с тайно наддаване на 20.10.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 г., както следва:

ИМОТ  Местност НТП Кат. площ по скица /дка./ депозит за участие       / лв./
Ангеларий            
00432.30.139   др.вид заст   7.173 131.27  
Брестница            
06464.20.86   др.вид заст.   8.259 151.14  
Балик            
КВ.7, УПИ VI   в регулация   21.300 389.79  
Бонево            
05342.104.10 нива V 39.230 717.91  
05342.104.12 нива V 32.711 598.61  
05342.112.1   нива III 3.378 61.82  
Божан            
04916.15.11   нива V 8.697 159.16  
Безмер            
03215.31.147 АЙВАЛЪКА – 31 нива VII 9.883 180.86  
03215.42.705 СИР нива V 2.783 50.93  
03215.42.706 СИР нива V 5.218 95.49  
03215.43.390 СИР нива V 5.249 96.06  
03215.43.392 СИР нива V 1.511 27.65  
03215.43.400 СИР нива V 4.005 73.29  
03215.43.397 СИР нива V 4.631 84.75  
Войниково            
11911.113.809   др.вид заст. V 6.510 119.13  
11911.113.810   др.вид заст.  V 4.344 79.50  
11911.117.12 ––––– нива IV 4.540 83.08  
11911.106.7 ––––– нива IV 33.412 611.44  
11911.129.8 ––––– нива IV 50.202 918.70  
Главанци            
14982.19.4  ––––– нива III 23.262 425.69  
14982.9.24 ЧЕПЕЛА нива IV 4.003 73.25  
14982.27.9  –––––– др.вид заст.   2.220 40.63  
–––––––

 

Градница

           
17590.21.3  –––––– нива IV 5.512 100.87  
17590.26.13  ––––––- др.вид заст.   14.244 260.67  
17590.13.10   нива ІІІ 50.013 915.24  
17590.19.27 ––––––– нива IV 11.705 214.20  
17590.19.29 ––––––– нива IV 5.000 91.50  
Жегларци            
29035.17.19 КАРАПЕТЛИКА нива V 13.587 248.64  
29035.18.14 КОНЛУКА нива III 17.324 317.03  
29035.17.22 КАРАПЕТЛИКА нива V 10.301 188.51  
29035.12.50 ХАДЖИБОСТАНЛЪКА нива IV 2.350 43.01  
29035.30.7  ––––––– нива III 2.696 49.34  
29035.106.4 ДЖЕВИЗЛИЦИ нива III 10.157 185.87  
29035.40.46  ––––––– др.вид заст. III 3.400 62.22  
Зърнево            
31396.19.49 ОРТА МАХЛЕ нива II 5.545 101.47  
Кочмар            
39127.37.14  ––––– нива ІІІ 4.770 87.29  
УПИ I – кв. 38 резервен терен     7.950 145.49  
УПИ II кв.38 резервен терен     12.000 219.60  
УПИ III кв.38 резервен терен     5.800 106.14  
Коларци            
38025.25.8  –––––- нива  IV 29.508 540.00  
с.Мали Извор            
46334.41.69  СИР др.вид заст.   IV 3.352 61.34  
46334.41.75   СИР др.вид заст.   IV 3.440 62.95  
46334.41.129   СИР др.вид заст.   IV 7.868 143.98  
Оногур            
 53549.5.20  –––––- нива IV 6.002 109.84  
Орляк            
53953.31.46 КОДЖА ИДИРИС нива ІІІ 15.827 289.63  
 53953.54.470  ––––––– др.вид заст   1.940 35.50  
 53953.54.473  –––––––- др.вид заст   0.599 10.96  
 53953.54.474  –––––––– др.вид заст   2.151 39.36  
 53953.54.475  –––––––– др.вид заст   1.200 21.96  
 53953.54.477  –––––––– др.вид заст   2.700 49.41  
 53953.54.478  –––––––– др.вид заст   1.250 22.88  
 53953.54.479  ––––––––- др.вид заст   0.851 15.57  
 53953.54.480  –––––––– др.вид заст   0.639 11.69  
53953.54.461  –––––––– др.вид заст   9.700 177.51  
53953.54.100  ––––––– др.вид заст   6.901 126.29  
53953.54.103  –––––––- др.вид заст.   5.206 95.27  
53953.54.104  –––––––– др.вид заст.   2.800 51.24  
53953.54.105  –––––––– др.вид заст.   4.301 78.71  
53953.50.537  –––––––- др.вид заст   2.650 48.50  
53953.50.538  –––––––– др.вид заст.   2.100 38.43  
53953.50.539  ––––––––- др.вид заст   2.800 51.24  
П.Савово            
57265.114.3  –––––––– нива IV 23.852 436.49  
57265.126.6  –––––––– нива IV 16.682 305.28  
57265.126.8  –––––––– нива IV 8.147 149.09  
57265.128.2  –––––––– нива  IV 4.002 73.24  
Пр.Златарски            
58685.10.5  –––––––- нива III 14.024 256.64  
58685.6.5  –––––––– нива  VІІ 7.759 141.99  
Поп Груево            
57563.28.3 ДЕРИАРГАЧ нива VI 11.001 201.32  
57563.22.1  –––––––- нива III 31.047 568.16  
57563.22.233  –––––––– др.вид заст.   5.079 92.95  
57563.24.3 ЧАИРА нива VI 68.979 1262.32  
Тервел            
72271.11.9 З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ нива III 11.900 217.77  
Честименско            
81270.27.30  ––––––– нива III 2.701 49.43  
81270.27.25  ––––––– нива III 4.192 76.71  
кв.5,УПИ-VІ-147   в регулация   1.178 21.56  
кв.5,УПИ-ІV-148   в регулация   1.134 20.75  

 

         Определям дата за провеждане на търга – 20.10.2021 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел.

  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 10.2021 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от  00 лв./ без ДДС / в брой  в касата на “Информационен център” на Община Тервел от 20.09.2021г до 12.00 ч. на  18.10.2021г. Комплектът от тръжни книжа се получават в Деловодството на Община Тервел (до касата на „Информационен център“).
  • Начална тръжна цена : 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 18.10.2021 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.

 За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева

 ди/гр/ки  съгласно Заповед №813/27.11.2019 г.    

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведи своя коментар
Моля въведи твоето име тук