На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №7-62/26.05.2022г., Решение №7-70/26.05.2022г. и Заповед  353 /13.06.2022 г. на кмета на община Тервел,
      О Б Я В Я В А
Провеждането на търг с тайно наддаване на 14.07.2022г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2022-2023 г. до края на стопанската 2026-2027 г., както следва:
Таблица №1
ИМОТ 
Местност
НТП
Кат.
площ по скица /дка./
депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. АНГЕЛАРИЙ                    ЕКАТТЕ 00432
 
 
 
00432.21.1
 
др.в.застр.
8.320
152.26
Землище на с.БОЖАН
 ЕКАТТЕ 04916
 
04916.10.2
 
нива
VI
7.566
138.46
04916.109.15
нива
IV
8.714
159.47
Землище на с.БЕЗМЕР
ЕКАТТЕ 03215
 
03215.42.324
С И Р
нива
V
9.418
172.35
03215.42.326
С И Р
нива
V
4.708
86.16
                                            Землище с.ГЛАВАНЦИ
ЕКАТТЕ 14982
14982.5.11
–––––––
нива
IV
13.742
251.48
14982.14.1
ПОД СЕЛО
нива
V
3.000
54.90
14982.27.6
–––––––
др.в.застр.
5.227
95.65
14982.27.9
–––––––
др.в.застр.
2.220
40.63
Землище на с. ГРАДНИЦА
ЕКАТТЕ 17590 
 
17590.3.1
–––––––
нива
IV
10.002
183.04
17590.13.12
–––––––
нива
III
4.132
75.62
17590.15.20
–––––––
нива
IV
38.355
701.90
17590.25.130
–––––––
др.в.застр.
3.214
58.82
17590.26.13
–––––––
др.в.застр.
14.244
260.67
Землище на с. ЖЕГЛАРЦИ
ЕКАТТЕ 29035
 
29035.12.50
ХАДЖИБОСТАНЛЪКА
нива
IV
2.350
43.01
29035.30.7
–––––
нива
III
2.696
49.34
29035.37.23
–––––
нива
ІІІ
1.400
25.62
29035.37.52
–––––
нива
ІІІ
4.901
89.69
29035.37.54
–––––
нива
ІІІ
3.401
62.24
29035.37.65
–––––
др.в.застр.
ІІІ
1.014
18.56
29035.37.46
–––––
др.в.застр.
ІІІ
1.800
32.94
29035.37.44
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.900
16.47
29035.37.43
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.640
11.71
29035.37.42
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.601
11.00
29035.37.49
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.600
10.98
29035.37.47
–––––
др.в.застр.
ІІІ
1.045
19.12
29035.37.48
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.500
9.15
29035.37.41
–––––
др.в.застр.
ІІІ
0.400
7.32
Землище на с. ЗЪРНЕВО
ЕКАТТЕ 31396 
 
31396.19.49
ОРТА МАХЛЕ
нива
II
5.545
101.47
31396.41.1
–––––
др.в.застр.
1.076
19.69
31396.41.2
–––––
др.в.застр.
2.403
43.97
31396.41.3
–––––
др.в.застр.
ІІ
1.122
20.53
31396.42.62
нива
ІІ
3.300
60.39
                                           Землище на с. КАБЛЕШКОВО
 ЕКАТТЕ 35050
35050.18.5
ДО ТЕРВЕЛСКО
нива
V
2.908
53.22
35050.19.2
НАД ДАНАДЖА
Нива
IX
9.519
174.20
Землище на с. КЛАДЕНЦИ
ЕКАТТЕ 37157
37157.10.46
–––––
изост. орна нива
V
9.964
182.34
37157.10.47
–––––
изост. орна нива
V
9.331
170.76
37157.13.2
–––––
нива
ІІІ
26.506
485.06
37157.24.24
–––––
др.вид заст.
8.236
150.72
Землище на с. КОЛАРЦИ
ЕКАТТЕ 38025
 
Кв.15, УПИ -І
В регулация
1.175
21.50
Кв.15, УПИ -ІІ
В регулация
1.250
22.88
Кв.15, УПИ -ХVІІІ
В регулация
1.400
25.62
Кв.15, УПИ -ХІХ
В регулация
1.400
25.62
Кв.15, УПИ -ХХ
В регулация
1.250
22.88
Кв.20, УПИ -І
В регулация
1.050
19.22
Кв.20, УПИ -ІV
В регулация
1.040
19.03
Кв.20, УПИ -V
В регулация
1.300
23.79
Кв.20, УПИ -VІ
В регулация
1.280
23.42
Кв.20, УПИ -ІХ
В регулация
1.280
23.42
Кв.20, УПИ -Х
В регулация
1.280
23.42
Кв.20, УПИ -ХІІІ
В регулация
1.280
23.42
Кв.20, УПИ -ХХ
В регулация
1.360
24.89
Кв.20, УПИ -ХХІ
В регулация
1.000
18.30
Кв.20, УПИ -ХХІІ
В регулация
0.970
17.75
38025.5.3
–––––––
нива
III
5.124
93.77
38025.25.8
–––––––
нива
IV
29.508
540.00
38025.27.14
–––––––
нива
III
5.002
91.54
38025.39.3
–––––––
Нива
III
6.902
126.31
38025.39.4
–––––––
нива
III
2.580
47.21
Землище на с.КОЧМАР
ЕКАТТЕ 39127
 
39127.31.172
нива
IV
8.783
160.73
                                          Землище на с. НОВА КАМЕНА               ЕКАТТЕ 51812
51812.12.1
нива
17.241
315.51
51812.16.58
–––––
нива
III
20.486
374.89
51812.32.10
нива
IV
30.005
549.09
51812.37.193
–––––
др.вид имот
17.628
322.59
Землище на с.ОНОГУР
ЕКАТТЕ 53549
53549.5.20
–––––
нива
IV
6.002
109.84
                                            Землище ОРЛЯК                          ЕКАТТЕ 53953
53953.31.46
КОДЖА ИДИРИС
изост. орна земя
III
15.827
289.63
53953.54.108
–––––
др.вид заст.
5.001
91.52
53953.54.110
–––––
др.вид заст.
5.001
91.52
53953.54.458
–––––
др.вид заст.
2.202
40.30
53953.54.460
–––––
др.вид заст.
5.299
96.97
53953.54.464
–––––
др.вид заст.
1.599
29.26
53953.54.466
–––––
др.вид заст.
2.701
49.43
53953.54.467
–––––
др.вид заст.
8.502
155.59
53953.54.473
–––––
др.вид заст.
0.599
10.96
53953.54.479
–––––
др.вид заст.
0.851
15.57
53953.54.480
–––––
др.вид заст.
0.639
11.69
                                     Землище на с. ПОЛКОВНИК САВОВО      ЕКАТТЕ 57265
57265.101.1
–––––
нива
IV
7.347
134.45
57265.109.502
–––––
нива
IV
3.083
56.42
57265.117.8
–––––
нива
IV
6.994
127.99
57265.114.3
–––––
нива
IV
23.852
436.49
57265.126.6
–––––
нива
IV
16.682
305.28
57265.126.8
–––––
нива
IV
8.147
149.09
57265.128.19
–––––
нива
IV
2.834
51.86
                                             Землище на с. ПОП  ГРУЕВО
 ЕКАТТЕ 57563
57563.11.165
–––––
нива
3.994
73.09
57563.11.168
–––––
нива
4.164
76.20
                               Землище на с. ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ
 ЕКАТТЕ 58685
58685.10.5
–––––
нива
III
14.024
256.64
58685.11.5
–––––
нива
IV
7.452
136.37
58685.22.7
–––––
нива
III
7.756
141.93
58685.6.5
–––––
нива
 VІІ
7.759
141.99
58685.39.90
–––––
за др.вид заст.
13.936
255.03
58685.36.42
–––––
за др.вид заст.
2.758
50.47
58685.37.87
–––––
за др.вид заст.
1.373
25.13
58685.37.88
–––––
за др.вид заст.
1.621
29.66
58685.37.89
–––––
за др.вид заст.
1.356
24.81
58685.38.93
–––––
за др.вид заст.
1.667
30.51
58685.38.94
–––––
за др.вид заст.
1.238
22.66
58685.38.97
–––––
за др.вид заст.
1.423
26.04
58685.38.98
–––––
за др.вид заст.
1.524
27.89
58685.38.99
–––––
за др.вид заст.
1.542
28.22
58685.38.100
–––––
за др.вид заст.
1.370
25.07
                                             Землище на гр. ТЕРВЕЛ
 ЕКАТТЕ 72271
72271.13.3
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
нива
III
14.734
269.63
72271.18.55
З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ
др.вид заст.
1.391
25.46
72271.46.2
ЮРТЛУКА
нива
V
42.709
781.57
72271.68.225
ПАЛАСМАХАЛЕ
др.вид нива
IV
15.627
285.97
72271.107.9
ОШМИЕКИНЛИК
нива
V
8.914
163.13
                                        Землище на с. ЧЕСТИМЕНСКО
 ЕКАТТЕ 81270
 
 
81270.15.12
Байряма
нива
III
19.585
358.41
81270.27.30
нива
III
2.701
49.43
81270.27.25
нива
III
4.192
76.71
81270.104.47
КОДЖА ЕКЕНЛИК
нива
III
15.640
286.21
кв.5,УПИ-VІ-147
в регулация
1.178
21.56
кв.5,УПИ-ІV-148
в регулация
1.134
20.75
кв.5, УПИ ХХІ-149
в регулация
1.235
22.60
кв.5, УПИ ХХVІІ
в регулация
1.285
23.52
кв.14,УПИ – VІ-29
в регулация
0.970
17.75
кв.14,УПИ – ХV
в регулация
16.460
301.22
кв.16,УПИ -ХV
в регулация
22.395
409.83
кв.17,УПИ ХVІ
в регулация
17.021
311.48
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 1година, считано от началото на стопанската 2022-2023 г., както следва:
Таблица №2
ИМОТ 
Местност
НТП
Кат.
площ по скица /дка./
депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. БРЕСТНИЦА       ЕКАТТЕ 06464
 
 
 
06464.11.88
 
СКАЛИ
8.093
150.53
       Определям дата за провеждане на търга – 14.07.2022 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.
  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 07.2022 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16, BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на  І – ви етаж в Общинска администрация от  06.2022 г. до  12:00 часа на  12.07.2022 г.  Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на  І – ви етаж).
  • Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №1.: 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №2.: 00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 12.07.2022 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева
 ди/гр/ки
съгласно Заповед №813/27.11.2019г.