ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ

                                           О Б Я В Я В А

 

І.Публичен търг на 29.10.2021 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

 

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване УПИ XX, кв.20 по РП на с.Жегларци по НТП: Дворно място с площ от 1160 кв.м (Хиляда сто и шестдесет квадратни метра) и масивна сграда ЗП- 65 кв.м(Шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 832.00 лв.(Пет хиляди осемстотин тридесет и два лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване едноетажно жилище ЗП 73.50 кв.м (седемдесет и три цяло и петдесет квадратни метра) със складово помещение ЗП 21 кв.м (двадесет и един квадратни метра) и гараж ЗП 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра) и дворно място с площ от 720 кв.м  (седемстотин и двадесет квадратни метра)  кв.6 УПИ VII  по РП на с.Каблешково с начална тръжна цена 5 333.00 (Пет хиляди триста тридесет и три лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 51812.11.19 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин    квадратни метра) с начална тръжна цена 715.00 (Седемстотин и петнадесет лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 51812.11.27 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 715.00 (Седемстотин и петнадесет лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 51812.11.33 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин    квадратни метра) с начална тръжна цена 715.00 (Седемстотин и петнадесет лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 51812.11.213 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин    квадратни метра) с начална тръжна цена  715.00 (Седемстотин и петнадесет лева).

7.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 51812.11.226 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 600 кв.м (Шестстотин    квадратни метра) с начална тръжна цена  859.00 (Осемстотин петдесет и девет  лева).

8.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 51812.11.228 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 293 кв.м (Двеста деветдесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена  419.00 (Четиристотин  и деветнадесет  лева).

9.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.32.8 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин  квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена  836.00 лв. (Осемстотин тридесет и шест лева).

10..Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.32.32 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин  квадратни метра) . Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена  836.00 лв. (Осемстотин тридесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.32.146 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена  836.00 (Осемстотин тридесет и шест лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.32.147 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин  квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена 836.00 лв. (Осемстотин тридесет и шест лева)

13.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 31396.34.11 по КККР с.Зърнево по НТП : Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена 836.00 лв. (Осемстотин тридесет и шест лева)

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.34.14 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена 834.00 лв.  (Осемстотин тридесет и четири лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.34.92 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 498 кв.м (Четиристотин деветдесет и осем  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена  831.00 лв.(Осемстотин тридесет и един лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.34.112 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 499 кв.м (Четиристотин деветдесет и девет  квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена  832.00 лв. (Осемстотин тридесет и два лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 31396.34.185 по КККР с.Зърнево по НТП: Лозе с площ от 500 кв.м (Петстотин квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Втора с начална тръжна цена 834.00 лв. (Осемстотин тридесет и четири лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.57 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 351 кв.м (Триста петдесет и един  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  537.00 лв. (Петстотин тридесет и седем лева).

19.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 03215.13.58 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 348 кв.м (Триста четиридесет и осем  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  533.00 лв. (Петстотин тридесет и три лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.59 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 331 кв.м (Триста тридесет и един  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  507.00 лв. (Петстотин и седем лева).

             21.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 03215.13.60 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 421 кв.м (Четиристотин двадесет и един  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  645.00 лв. (Шестстотин четиридесет и пет лева).

22.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 03215.13.171 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 334 кв.м (Триста тридесет и четири  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  511.00 лв. (Петстотин и единадесет лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.172 по КККР с.Безмер по НТП: Лозе с площ от 462 кв.м (Четиристотин шестдесет и два  квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  707.00 лв.(Седемстотин и седем лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.174 по КККР с.Безмер по НТП: Лозе с площ от 336 кв.м (Триста тридесет и шест  квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 515.00 (Петстотин и петнадесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.238 по КККР с.Безмер по НТП: Лозе с площ от 383 кв.м (Триста осемдесет и три квадратни метра). Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена

586.00 лв. (Петстотин осемдесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.239 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 311 кв.м (Триста и единадесет квадратни метра) .  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 476.00 лв

 (Четиристотин седемдесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.240 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 309 кв.м (Триста и девет квадратни метра) .  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  473.00 лв.

(Четиристотин седемдесет и три лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.241 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 443 кв.м (Четиристотин четиридесет и три квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  678.00 лв.(Шестстотин седемдесет и осем лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.242 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 410 кв.м (Четиристотин и десет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  628.00 лв.(Шестстотин двадесет и осем лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.246 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 439 кв.м (Четиристотин тридесет и девет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 672.00 лв.(Шестстотин седемдесет и два лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.258 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 478 кв.м (Четиристотин седемдесет и осем квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена  732.00 лв.(Седемстотин тридесет и два лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.259 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 739 кв.м (Седемстотин тридесет и девет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена

1 132.00 лв.(Хиляда сто тридесет и два лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.261 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 700 кв.м (Седемстотин квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 1 072.00 лв.

(Хиляда седемдесет и два лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.268 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 509 кв.м (Петстотин и девет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена             779.00 лв.(Седемстотин седемдесет и девет лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.269 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 636кв.м (Шестстотин тридесет и шест квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена                974.00 лв.(Деветстотин седемдесет и четири лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.278 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 686кв.м (Шестстотин осемдесет и шест квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена

1 050.00 лв.(Хиляда и петдесет лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.279 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 388 кв.м (Триста осемдесет и осем квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 594.00 лв.(Петстотин деветдесет и четири лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.280 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 342 кв.м (Триста четиридесет и два квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 342 кв.м (Триста четиридесет и два квадратни метра) на стойност 524.00 лв.(Петстотин двадесет и четири лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.13.281 по КККР с.Безмер по НТП : Лозе с площ от 411 кв.м (Четиристотин и единадесет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Трета с начална тръжна цена 629.00 лв.(Шестстотин двадесет и девет лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57265.109.744 по КККР с.Полковник Савово по НТП : Друг вид застрояване с площ от 976 кв.м (Деветстотин седемдесет и шест квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Четвърта с начална тръжна цена 1 448.00 лв.(Хиляда четиристотин четиридесет и осем лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57265.109.543 по КККР с.Полковник Савово по НТП : Друг вид застрояване с площ от 1 962 кв.м (Хиляда деветстотин шестдесет и два квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Четвърта с начална тръжна цена 2 916.00 лв.(Две хиляди деветстотин и шестнадесет лева).
 6. 42. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57265.135.658 по КККР с.Полковник Савово по НТП : Друг вид застрояване с площ от 1 008 кв.м (Хиляда и осем квадратни метра).Категория на земята при неполивни условия Четвърта с начална тръжна цена 1 492.00 лв.(Хиляда четиристотин деветдесет и два лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57265.135.660 по КККР с.Полковник Савово по НТП : Друг вид застрояване с площ от 712 кв.м (Седемстотин и дванадесет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Четвърта с начална тръжна цена 1 054.00 лв.(Хиляда петдесет и четири лева).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 57265.136.844 по КККР с.Полковник Савово по НТП : Друг вид застрояване с площ от 650 кв.м (Шестстотин и петдесет квадратни метра).  Категория на земята при неполивни условия Четвърта с начална тръжна цена 966.00 лв.(Деветстотин шестдесет и шест лева).
 9. 45. Да се продаде чрез явен търг масивни двуетажни сгради: Общежитие № 1 -застроена площ 460 кв. м. (Четиристотин и шестдесет квадратни метра) и Общежитие № 2 – застроена площ 460 кв. м. (Четиристотин и шестдесет квадратни метра),  и дворно място с площ от 3 700 кв. м. (Три хиляди и седемстотин квадратни метра), кв. 52, УПИ XV по ПР на с. Орляк. с начална тръжна цена 113 091.40 лв. (Сто и тринадесет хиляди деветдесет и един лева и четиридесет стотинки).
 10. II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 00 часа на 28.10.2021 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  11.10.2021 г. до 15.00 ч. на  28.10.2021 г. от касата на община Тервел.

 1. I Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 28.10.2021 г. в деловодството на Община Тервел.

           V.Оглед на недвижимите имоти – частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 28.10.2021 г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

loading...