ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1 и т.3 , чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 11.05.2021 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ ХVII,кв.3 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „ индивидуално жилищно строителство с  площ от 900кв.м (Деветстотин  квадратни метра) сначална тръжна цена4 797.00( Четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ ХVI,кв.3 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „ индивидуално жилищно строителство с  площ от 940кв.м (Деветстотин и четиридесет  квадратни метра)сначална тръжна цена5001.00(Пет хиляди и един лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ V,кв.10 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „ индивидуално жилищно строителство с  площ от 870кв.м (Осемстотин и седемдесет   квадратни метра) сначална тръжна цена4 644.00 лв.( Четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ VI,кв.10 по РП нас.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „ индивидуално жилищно строителство с  площ от 900кв.м (Деветстотин   квадратни метра) сначална тръжна цена4 797.00( Четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.4 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра) сначална тръжна цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.9 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра) сначална тръжна цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).

7.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.10 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 503 кв.м(Петстотин  и три квадратни метра) сначална тръжна цена556.00лв.(Петстотин петдесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.11 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра) сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).
 2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.12 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра сначална тръжна цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.13 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра) сначална тръжна цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.17 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра)сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.18 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра)сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.23 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра)сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.24 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 506 кв.м(Петстотин  и шест квадратни метра)сначална тръжна цена377.00( Триста седемдесет и седем лева).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.30 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин    квадратни метрасначална тръжна 372.00( Триста седемдесет и два лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.32 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин    квадратни метра)сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 35050.41.173 по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин    квадратни метра)сначална тръжна цена372.00( Триста седемдесет и два лева).

18.Да се учреди възмездно право на строеж за „търговски обект“ ЗП 100 кв.м за срок от 30 години в ПИ 72271.501.92 по КККР на гр.Тервел( кв.27, УПИ ХVIII по ЗРП) на гр.Тервелсначална тръжна цена5 136.00(Пет хиляди сто тридесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 38025.48.49по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1 983кв.м (Хиляда деветстотин осемдесет и три  квадратни метра)сначална тръжна цена3 064.00 лв.(Три хиляди шестдесет и четири лева).
 2. 2 Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.50по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване с  площ от 1 836 кв.м (Хиляда осемстотин тридесет и шест  квадратни метра)сначална тръжна цена2 851.00(Две хиляди осемстотин петдесет и един лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.51 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 3449кв.м (Три хиляди четиристотин  четиридесет и девет  квадратни метра)сначална тръжна цена5 237.00( Пет хиляди двеста тридесет и седем лева ).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.52 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 979кв.м (Деветстотин седемдесет и девет  квадратни метра)сначална тръжна цена1 461.00( Хиляда четиристотин шестдесет и един лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.54 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 396кв.м (Триста деветдесет и шест  квадратни метра)сначална тръжна цена619.00 лв.(Шестстотин и деветнадесет лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.55 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 398кв.м (Триста деветдесет и осем квадратни метра)сначална тръжна цена622.00 лв.(Шестстотин двадесет и два лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.62 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1637кв.м(Хиляда шестстотин

 тридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена2 513.00 лв.(Две хиляди петстотин и тринадесет лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.67 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 957кв.м( Две хиляди деветстотин  петдесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена4 526.00( Четири хиляди петстотин двадесет и шест лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.68 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 647кв.м( Две хиляди шестстотин  четиридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена4 078.00

( Четири хиляди седемдесет и осем лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.69 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 348кв.м( Две хиляди триста  четиридесет и осем квадратни метра)с начална тръжна цена3 646.00( Три хиляди шестстотин  четиридесет и шест лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.49.2 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 7 028кв.м( Седем хиляди двадесет и осем квадратни метра)с начална тръжна цена10 460.00( Десет хиляди четиристотин и шестдесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.49.6 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 951кв.м( Две хиляди деветстотин петдесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена4 518.00 лв.

( Четири хиляди петстотин и осемнадесет лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 38025.50.31 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 811кв.м( Осемстотин и единадесет квадратни метра)с начална тръжна цена1218.00(Хиляда двеста и осемнадесет лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.37 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1256кв.м( Хиляда двеста петдесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена1963.00( Хиляда деветстотин шестдесет и три лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.38 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1395кв.м( Хиляда триста деветдесет и пет квадратни метра)с начална тръжна цена2 164.00( Две хиляди сто шестдесет и четири лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.39 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 3027кв.м( Три хиляди двадесет и седем квадратни метра)с начална тръжна цена4 627.00( Четири хиляди шестстотин двадесет и седем лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.40 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1000кв.м( Хиляда квадратни метра)с начална тръжна цена1542.00( Хилядапетстотин четиридесет и два лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.42 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2404кв.м( Две хиляди четиристотин и четири квадратни метра)с начална тръжна цена3 727.00( Три хиляди седемстотин двадесет и седем лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.43 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 992кв.м( Деветстотин деветдесет и два квадратни метра)с начална тръжна цена1531.00( Хиляда петстотин тридесет и един лева ).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.44 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 525кв.м( Петстотин двадесет и пет квадратни метра)с начална тръжна цена810.00( Осемстотин и десет лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.45 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1440кв.м( Хиляда четиристотин  и четиридесет квадратни метра)с начална тръжна цена2 229.00( Две  хиляди двеста двадесет и девет лева).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.47по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 736кв.м( Седемстотин тридесет и шест квадратни метра)с начална тръжна цена1 110.00( Хиляда сто и десет лева).
 11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.75 по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1844кв.м( Хиляда осемстотин  четиридесет и четири квадратни метра)с начална тръжна цена

2 813.00(Две хиляди осемстотин и тринадесет лева.)

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.76по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1658кв.м(Хиляда шестстотинпетдесет и осем квадратни метра)с начална тръжна цена2 544.00( Две хиляди петстотин четиридесет и четири лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.78по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 879.00кв.м( Две хилядиосемстотин седемдесет и девет квадратни метра)с начална тръжна цена4 414.00 лв. ( Четири хиляди четиристотин и четиринадесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.79по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1314кв.м( Хиляда триста  и четиринадесет квадратни метра)с начална тръжна цена2047.00 лв.( Две хиляди четиридесет и седем лева ).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.80по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 888кв.м( Осемстотин осемдесет и осем квадратни метра)с начална тръжна цена1330.00( Хиляда триста и тридесет лева ).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.81по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 794кв.м( Седемстотин деветдесет и четири квадратни метра)с начална тръжна цена1194.00( Хиляда сто деветдесет и четири лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.83по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 927кв.м( Деветстотин двадесет и седем квадратни метра)с начална тръжна цена1 386.00 лв.)Хиляда триста осемдесет и шест лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.84по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 904кв.м( Деветстотин и четири  квадратни метра) с начална тръжна цена1353.00(Хиляда триста петдесет и три лева)
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.85по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2297кв.м( Две хиляди двеста деветдесет и седем  квадратни метра)с начална тръжна цена3573.00( Три хиляди петстотин седемдесет и три лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.86по КККР нас.Коларци по НТП: За друг вид застрояване  с  площ от 1 661кв.м(Хиляда шестстотин шестдесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена2 548.00( Две хиляди петстотин четиридесет и осем лева ).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.87по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1 077кв.м( Хиляда седемдесет и седем квадратни метра)с начална тръжна цена1654.00(Хиляда шестстотин петдесет и четири лева).
 11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.88по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 4 448кв.м( Четири хиляди четиристотин четиридесет и осем квадратни метра))с начална тръжна цена6 681.00 лв.(Шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева).
 12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.89по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 887кв.м( Две хиляди осем- стотин осемдесет и седем квадратни метра)с начална тръжна цена4 425.00( Четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева).
 13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.90по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 484 кв.м( Четиристотин осемдесет и четири квадратни метра)с начална тръжна цена746.00( Седемстотин четиридесет и шест лева ).
 14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.91по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1152 кв.м( Хиляда сто петдесет и два  квадратни метра)с начална тръжна цена1812.00( Хиляда осемстотин и дванадесет лева).
 15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.93по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 901кв.м( Деветстотин и един   квадратни метра)с начална тръжна цена1 349.00( Хиляда триста четиридесет и девет лева).
 16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.94по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 840кв.м( Осемстотин и четиридесет   квадратни метра)с начална тръжна цена1260.00( Хиляда двеста и шестдесет лева ).
 17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.95по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 821 кв.м( Осемстотин двадесет и един   квадратни метра)с начална тръжна цена1243.00( Хиляда двеста четиридесет и три лева).
 18. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.100по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1414 кв.м( Хиляда четиристотин и четиринадесет  квадратни метра)с начална тръжна цена2191.00( Две хиляди сто деветдесет и един лева).

 

60 Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 38025.50.133по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1046 кв.м(Хиляда четиридесет  и шест квадратни метра))с начална тръжна цена 1 609.00( Хиляда шестстотин и девет лева).

61.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 38025.50.134по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 802 кв.м(Осемстотин и два  квадратни метра)с начална тръжна цена 1 205.00( Хиляда двеста и пет лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.135по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2463 кв.м(Две хиляди четиристотин шестдесет и три   квадратни метра)с начална тръжна цена3 813.00

( Три  хиляди осемстотин и тринадесет лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.50.136по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 331 кв.м(Триста тридесет и един  квадратни метра)с начална тръжна цена525.00( Петстотин двадесет и пет лева
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 38025.52.124по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 4336 кв.м(Четири хиляди триста тридесет и шест  квадратни метра)с начална тръжна цена6 519.00( Шест хиляди петстотин и деветнадесет лева ).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.125по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2 746кв.м(Две хиляди седемстотин четиридесет и шест  квадратни метра)с начална тръжна цена4 221.00

( Четири хиляди двеста двадесет и един лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.129по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 3262кв.м(Три хиляди двеста шестдесет и два  квадратни метра)с начална тръжна цена4 967.00( Четири хиляди деветстотин шестдесет и седем лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.130по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 4820кв.м(Четири хиляди осемстотин и двадесет  квадратни метра)с начална тръжна цена7 218.00(Седем хилядидвеста и осемнадесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.131по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2842кв.м(Две хиляди осемстотин четиридесет и два  квадратни метра)с начална тръжна цена 4 360.00

( Четири хиляди триста и шестдесет лева.)

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.151по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 2037кв.м(Две хиляди  тридесет и седем  квадратни метра)с начална тръжна цена 3 197.00( Три хиляди

сто деветдесет и седем лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.154по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 1757кв.м(Хиляда седемстотин петдесет и седем  квадратни метра)с начална тръжна цена2 686.00 лв.(

(Две хиляди шестстотин осемдесет и шест лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.52.156по КККР нас.Коларци по НТП : За друг вид застрояване  с  площ от 3 902кв.м( Три хиляди деветстотин и два квадратни метра)с начална тръжна цена 5 892.00(Пет хиляди осемстотин деветдесет и два лева).

 

 1. II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 00 часа на 10.05.2021 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  21.04.2021 г.до 15.00 ч. на  10.05.2021 г. от касата на община Тервел.

 

 1. I Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 10.05.2021 г.  в деловодството на Община Тервел.

V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 10.05.2021 г.,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...