ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                                       О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 10.01.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  УПИ ХIII-общ, кв.9 по РП на с.Каблешково, отреден за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1500 кв.м (Хиляда и петстотин  квадратни метра)с начална тръжна цена 3 557.00 (Три хиляди петстотин петдесет и седем  лева).

2.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.40.50  по НТП: Нива  по КККР на с.Безмер с  площ от 730 кв.м ( Седемстотин и тридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  1109.00 лв.  ( Хиляда сто и девет лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  03215.40.71  по НТП: Нива  по КККР на с.Безмер с  площ от 1400 кв.м ( Хиляда и четиристотин   квадратни метра)с начална тръжна цена   2127.00 лв.  ( Две хиляди сто двадесет и седем лева ).

4.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.40.72 по НТП: Нива  по КККР на с.Безмер с  площ от 881 кв.м (Осемстотин осемдесет и един    квадратни метра) с начална тръжна цена 1338.00 лв. ( Хиляда триста тридесет и осем лева ).

5.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.40.73 по НТП: Нива  по КККР на с.Безмер с  площ от 469 кв.м (Четиристотин шестдесет и девет    квадратни метра)с начална тръжна цена  712.00 лв. ( Седемстотин и дванадесет  лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.63  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 770.00 лв.  ( Седемстотин и седемдесет лева ).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.64  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 501 кв.м ( Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 772.00 лв.  ( Седемстотин  седемдесет и два  лева ).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.68  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               770.00 лв.  ( Седемстотин и седемдесет лева ).
 4. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.124  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.126  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.128  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 499 кв.м ( Четиристотин деветдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена   762.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и два лева ).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.129  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.135  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.137  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.144  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена               764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири лева ).
 11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.145  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 491кв.м ( Четиристотин деветдесет и един  квадратни метра) с начална тръжна цена  750.00( Седемстотин и петдесет  лева ).
 12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.146  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.151  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 14. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.165  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 501 кв.м ( Петстотин  и един  квадратни метра) с начална тръжна цена 765.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и пет  лева ).
 15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.172  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.173  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.175  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 18. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.187  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 19. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.188  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 20. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.190  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 21. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  31396.34.195  по НТП: Лозе  по КККР на с.Зърнево  с  площ от 500 кв.м ( Петстотин   квадратни метра) с начална тръжна цена 764.00 лв.  ( Седемстотин шестдесет и четири  лева ).
 22. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  72271.68.68  по НТП: Друг вид нива по КККР на гр.Тервел  с  площ от 1086 кв.м ( Хиляда осемдесет и шест   квадратни метра) с начална тръжна цена 1653.00 лв.  ( Хиляда шестстотин петдесет и три  лева ).

28.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ VIII общ, кв.32 по РП на с.Кочмар  с  площ от 1195 кв.м (Хиляда сто деветдесет и пет  квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена  2600.00( Две хиляди и шестстотин лева).

29.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  51812.40.47   по НТП: За друг вид застрояване по КККР на с.Нова Камена с  площ от 350 кв.м ( Триста и петдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  585.00 лв.  ( Петстотин осемдесет и пет ).

30.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  51812.40.52 по НТП: За друг вид застрояване по КККР на с.Нова Камена с  площ от 1 286 кв.м ( Хиляда двеста осемдесет и шест лева) с начална тръжна цена   2122.00 лв.  (Две хиляди сто двадесет и два  лева ).

31.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  51812.40.74   по НТП: За друг вид застрояване по КККР на с.Нова Камена с  площ от 118 кв.м (Сто и осемнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена   203.00 лв.  (Двеста и три  лева ).

32.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  72271.68.58  по НТП: Друг вид нива по КККР на гр.Тервел  с  площ от 859 кв.м ( Осемстотин петдесет и девет    квадратни метра) с начална тръжна цена   1308.00 лв.  ( Хиляда триста и осем лева ).

33.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  72271.66.599  по НТП: Друг вид нива по КККР на гр.Тервел  с  площ от 617 кв.м ( Шестстотин и седемнадесет   квадратни метра) с начална тръжна цена   941.00 лв.(Деветстотин четиридесет и един лева)

34.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.57  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 351кв.м ( Триста петдесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена   537.00 лв.  ( Петстотин тридесет и седем  лева ).

35.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.58  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 348кв.м ( Триста четиридесет и осем   квадратни метра) с начална тръжна цена  533.00 лв.  (Петстотин тридесет и три  лева ).

36.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.59  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 331 кв.м ( Триста тридесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена  507.00 лв.  (Петстотин и седем  лева ).

37.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.60  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 421 кв.м ( Четиристотин двадесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена   645.00 лв.  (Шестстотин  четиридесет и пет  лева

38.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  29035.40.140  по НТП: За друг вид застрояване  по КККР на с.Жегларци  с  площ от 1 202 кв.м ( Хиляда двеста и два   квадратни метра) с начална тръжна цена  1 896.00 лв. (Хиляда осемстотин деветдесет и шест  лева ).

39.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  29035.40.141  по НТП: За друг вид застрояване  по КККР на с.Жегларци  с  площ от 697 кв.м ( Шестстотин деветдесет и седем   квадратни метра) с начална тръжна цена 1 100.00 лв. ( Хиляда и сто   лева ).

40.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  29035.40.142  по НТП: За друг вид застрояване  по КККР на с.Жегларци  с  площ от 1426 кв.м ( Хиляда четиристотин двадесет и шест  квадратни метра) с начална тръжна цена  2 250.00 лв. (Две хиляди двеста и петдесет  лева ).

41.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  29035.40.143  по НТП: За друг вид застрояване  по КККР на с.Жегларци  с  площ от 729 кв.м ( Седемстотин двадесет и девет  квадратни метра) с начална тръжна цена  1 150.00 лв. (Хиляда сто и петдесет  лева ).

42.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХХII общ, кв.15 по РП на с.Орляк  с  площ от 569 кв.м (Петстотин шестдесет и девет   квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена  5 044.00( Пет хиляди и четиридесет и четири лева).

43.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХХ общ, кв.15 по РП на с.Орляк  с  площ от 545 кв.м (Петстотин четиридесет и пет   квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена 4 840.00( Четири хиляди осемстотин и  четиридесет лева)

44.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХVII общ, кв.15 по РП на с.Орляк  с  площ от 654 кв.м (Шестстотин петдесет и четири   квадратни метра) отреден за индивидуално жилищно строителство с начална тръжна цена  4 805.00( Четири хиляди осемстотин и пет лева)

45.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  72271.501.1222  по НТП: Ниско застрояване  по КККР на гр.Тервел  с  площ от 584 кв.м ( Петстотин осемдесет и четири квадратни метра) и жилищна сграда ЗП -57(Петдесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 27 456.00 лв.  ( Двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и шест лева ).

ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 09.01.2020 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

        III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  16.12.2019 г. до 15.00 ч. на  09.01.2020 г. от стая № 109 в Община Тервел.

           IV.Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 09.01.2020 г. в деловодството на Община Тервел.

           V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 09.01.2020 г ,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...