ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ: ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

0
404
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ

 

                                       О Б Я В Я В А

 

І.Публичен търг на 17.02.2023 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ ХХI, кв.20 по РП на с.Жегларци по начин на трайно ползване : Дворно място  с  площ от 1050 кв.м (Хиляда и петдесет  квадратни метра)  с начална тръжна цена  4 077.00(Четири хиляди седемдесет и седем лева).
 2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.25.201  по КККР  на гр.Тервел по НТП : Деградирала орна земя с площ от 2 904 кв.м( Две хиляди деветстотин и четири квадратни метра) с начална тръжна цена  3 543.00 лв.( Три хиляди петстотин четиридесет и три лева ).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ XIV, кв.12 по РП на с.Безмер  дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 780 кв.м( Седемстотин  и осемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена

3 872.00 лв.( Три хиляди осемстотин седемдесет и два  лева).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ I ,кв.11 по РП на с.Зърнево – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 910 кв.м  (Деветстотин  и десет  квадратни метра) с начална тръжна цена  6 395.00 лв.( Шест хиляди триста  деветдесет и пет лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 02405.31.120 по КККР на с.Балик  по НТП  –за друг вид застрояване  с площ от 1000 кв.м  ( Хиляда  квадратни метра) на стойност 3 160.00 лв. ( Три хиляди сто и шестдесет лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 53953.47.30 по КККР на с.Орляк  по НТП  –лозе с площ от 6006 кв.м  ( Шест хиляди и шест  квадратни метра) с начална тръжна цена 17 920.00 лв. (Седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.713 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 098 кв.м  ( Хиляда  деветдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 4 425.00 лв. (Четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева).
 5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.714 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 041 кв.м  ( Хиляда  четиридесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена  4 207.00 лв. (Четири хиляди двеста и седем лева).
 6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.727 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1434 кв.м  ( Хиляда  четиристотин тридесет и четири квадратни метра) и селскостопанска сграда  ЗП 25 кв.м(Двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 6 453.00 лв.( Шест  хиляди четиристотин петдесет и три лева)  и селскостопанска сграда  ЗП 25 кв.м(Двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 1500.00 ( Хиляда и петстотин лева).
 7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.728 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1528 кв.м  ( Хиляда петстотин двадесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 6 069.00 лв.( Шест хиляди шестдесет и девет лева).
 8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.729 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1596 кв.м  ( Хиляда петстотин деветдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена  6 330.00 лв.( Шест хиляди триста и тридесет лева).
 9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.730 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1646 кв.м  ( Хиляда шестстотин четиридесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 6 521.00 лв.( Шест хиляди петстотин двадесет  и един лева).
 10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.736 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 586 кв.м  ( Петстотин осемдесет  и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 2 466.00 лв.( Две хиляди четиристотин шестдесет  и шест лева).
 11. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.738 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 425 кв.м  ( Хиляда четиристотин двадесет и пет  квадратни метра) и селскостопанска сграда ЗП 92 кв.м(Деветдесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена  5 676.00 лв.( Пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) и селскостопанска сграда ЗП 92 кв.м(Деветдесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена  5 520.00 лв.(Пет хиляди петстотин и двадесет лева).
 12. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.739 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 877 кв.м  ( Осемстотин седемдесет  и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 3 579.00 лв.( Три хиляди петстотин седемдесет  и девет лева).
 13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.740 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 919 кв.м  ( Деветстотин и деветнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3740.00 лв.( Три хиляди седемстотин  и четиридесет  лева).
 14. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.741 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 905 кв.м  ( Деветстотин и пет  квадратни метра) с начална тръжна цена  3 687.00 лв.( Три хиляди шестстотин  осемдесет и седем лева).
 15.   Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.742 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 914 кв.м  ( Деветстотин и четиринадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена   3 721.00 лв. ( Три хиляди седемстотин двадесет и един лева).
 16. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 16.02.2023 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет  лева) без ДДС в брой от  23.01.2023 г. до 15.00 ч. на  16.02.2023 г.  от касата на община Тервел.

 1. I Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на 16.02.2023  г.  в деловодството на Община Тервел.

  V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 16.02.2023  г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.