ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                                       О Б Я В Я В А

                                                       

І.Публичен търг на 26.06.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЕПИДЕМОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, както следва :

 

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ XVIII, кв.12 по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 770 кв.м (Седемстотин седемдесет   квадратни метра) с начална тръжна цена  5 240.00( Пет хиляди двеста и четиридесет лева)

2.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ XII, кв.22 по РП на с.Безмер по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 575 кв.м (Петстотин седемдесет и пет   квадратни метра)

с начална тръжна цена  4 390.00 (Четири  хиляди триста и деветдесет  лева).

3.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 385 кв.м ( Хиляда триста осемдесет и пет    квадратни метра)с начална тръжна цена  7271.00 (Седем хиляди двеста седемдесет и един  лева).

4.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III а, кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 030 кв.м ( Хиляда и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена  5 460.00 (Пет хиляди четиристотин и шестдесет  лева)

5.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ IV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 165 кв.м ( Хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена  6 149.00 (Шест хиляди сто четиридесет и девет  лева).

6.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ XIV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

7.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

8.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ VI кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1 050 кв.м ( Хиляда и петдесет квадратни метра)с начална тръжна цена  5 562.00 (Пет хиляди петстотин шестдесет и два лева).

9.Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 72271.63.56 по КККР на гр.Тервел, по начин на трайно ползване: Гора в земеделска земя с  площ от 6500 кв.м ( Шест хиляди и петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена   7 341.00(Седем хиляди триста четиридесет и един  лева).

10.Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ 72271.68.28 по КККР на гр.Тервел, по начин на трайно ползване: Друг вид нива с площ от 1256.00 кв.м (Хиляда двеста петдесет и шест  квадратни метра) с начална тръжна цена  2 019.00 (Две хиляди и деветнадесет  лева).

11.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ II, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 865 кв.м (Осемстотин шестдесет и пет    квадратни метра) с начална тръжна цена   4 619.00( Четири хиляди шестстотин и деветнадесет лева)

 1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 860 кв.м (Осемстотин и шестдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  4 594.00( Четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ XII, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 960 кв.м (Деветстотин и шестдесет   квадратни метра) с начална тръжна цена  5 104.00( Пет хиляди сто и четири лева).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ XIII, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 730 кв.м (Седемстотин и тридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 931.00( Три хиляди деветстотин тридесет и един лева).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   УПИ I, кв.64 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1030  (Хиляда и тридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 5 461.00( Пет хиляди четиристотин шестдесет и един лева).
 5. 16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.64 по РП на с.Орляк по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с  площ от 1115  (Хиляда сто и петнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 00( Пет хиляди осемстотин деветдесет и четири лева)

17.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.610 по КККР на с.Безмер, по начин на трайно ползване: Нива  с  площ от 1134 кв.м ( Хиляда сто тридесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 1702.00( Хиляда седемстотин и два лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.611 по КККР на с.Безмер, по начин на трайно ползване: Нива с площ от 1690 кв.м ( Хиляда шестстотин и деветдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 2 540.00( Две хиляди петстотин и четиридесет лева ).
 2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.192 по КККР на с.Балик, по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване  с площ  от 576 кв.м ( Петстотин седемдесет и шест  квадратни метра) с начална тръжна цена             1331.00( Хиляда триста тридесет и един лева ).
 3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.193 по КККР на с.Балик, по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване  с площ  от 640 кв.м ( Шестстотин и четиридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 1450.00( Хиляда четиристотин и петдесет лева ).
 4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.194 по КККР на с.Балик, по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване  с площ  от 4637 кв.м ( Четири хиляди шестстотин тридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 8925.00( Осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева ).

22.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 06464.20.105  по КККР на с.Брестница, по начин на трайно ползване: За друг вид застрояване  с площ  от 3 052 кв.м ( Три хиляди петдесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена 5 961.00(Пет хиляди деветстотин шестдесет и един лева).

 1. 23. Да се продаде чрез търг с явно наддаване дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство УПИ VIII, кв.56 по РП на с.Орляк с площ от 1270 кв.м(Хиляда двеста и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 4 437.00(Четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева).

24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.501.2039 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3421 дка ( Три хиляди четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 33 855.00( Тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева ).

 1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.57  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 351кв.м ( Триста петдесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена   537.00 лв.  ( Петстотин тридесет и седем  лева ).

26.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.58  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 348кв.м ( Триста четиридесет и осем   квадратни метра) с начална тръжна цена  533.00 лв.  (Петстотин тридесет и три  лева ).

27.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.59  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 331 кв.м ( Триста тридесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена  507.00 лв.  (Петстотин и седем  лева ).

28.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ  03215.13.60  по НТП: Лозе  по КККР на с.Безмер  с  площ от 421 кв.м ( Четиристотин двадесет и един   квадратни метра) с начална тръжна цена   645.00 лв.  (Шестстотин  четиридесет и пет  лева

ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 25.06.2020 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  08.06.2020 г. до 15.00 ч. на  25.06.2020 г. от стая № 109 в Община Тервел.

           IV.Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 25.06.2020 г. в деловодството на Община Тервел.

           V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 25.06.2020 г. ,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

loading...