О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

 

Покана

за обществено обсъждане на Общ устройствен план на община Крушари

 На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Крушари съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Община Крушари.

Цялата документация може да се види на информационен портал на Община Крушари: http://www. krushari.bg, секция „Програми, планове и стратегии“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 04.10.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Домашен социален патронаж в с. Крушари, община Крушари, област Добрич.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Крушари се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

За предоставяне на допълнителна информация при необходимост: лице за контакт – Димитрина Петрова – Директор дирекция РРХД в Община Крушари;

Тел.: 0887 492 750

e-mail: krushari@krushari.bg

.“НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА” – 9.09.2021, ГОД. XXIХ, БР. 69 /6503/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...