О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС, Наредба №8 и решение №5/61 от 31.05.2022г. на ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А:

1.Открива процедура за отдаване под наем без търг на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2022/2023 година за срок от 1 (една) година, съгласно Заповед №РД-08-271 от 17.06.2022г. на Кмета на община Крушари, обявена на сайта на община Крушари – www.krushari.bg.

2.Списък с имотите е достъпен на сайта на Община Крушари и на  информационното табло в общината.

3.Право да подават заявления  (по образец)  имат: юридически и физически лица, които нямат задължения към община Крушари.

4.Срок и място за подаване на заявленията – всеки работен ден от 27.06.2022г. до 15.07.2022г. в деловодството на община Крушари.

5.В срок до 22.07.2022г. комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Крушари ще разгледа подадените заявления и ще състави протокол за класиране на участниците по реда на подаване на заявленията.

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публичен търг с тайно наддаване, съгласно изискванията на Глава седма от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

6.Договорите за отдаване под наем на маломерни имоти се сключват за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022г. до 01.10.2023г., като наемната цена се заплаща еднократно при сключване на договора за наем в касата на общината или по сметка на община Крушари:

Банкова сметка: BG04IORT80888497522700

Банков код:          IORTBGSF

Вид плащане :     444200

Банка:                   “Инвестбанк” АД, клон Добрич.

За справки: етаж 2, стая 204, тел. 0887429933