О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с. Крушари и решение №9/111 от 29.09.2022г. на ОбС с. Крушари

О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с тайно наддаване на 07.11.2022г. от 10,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова, за продажба на поземлен имот с идентификатор № 72196.108.1 с площ от 7,628 дка с начин на трайно ползване – нива, 3 категория по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Телериг, актуван с АчОС №2666/05.08.2022 г. с начална тръжна цена 15 256,00 лв.

Цената, достигната на търг,а да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 200,00 лв. в брой в касата на общината или по банков път.

  1. Депозитът от 1526,60 лв. в размер на 10% от началната тръжна цена да се внасе до 16,00 ч. на предходната дата на търга по банков път по сметка на община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

  1. Право на участие в търга имат кандидатите, които:

5.1 Нямат парични задължения към община Крушари.

5.2 Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.3 Не се намират в ликвидация.

5.4 Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.6.1.

6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 14.11.2022г. при същите условия.