О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 5/59 от 31.05.2022г. на  ОбС с.Крушари 

О Б Я В Я В А  : 

  1. Публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2022г. от 9,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.3, стая №301 за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост, както следва:

– Масивна сграда на един етаж със застроена площ от 300 (триста) кв.м. и дворно място с площ от 2606 (две хиляди шестстотин и шест) кв.м., представляващо УПИ XIV отреден „За обществено обслужване“ (по предходен план кв.32, УПИ V-125 „За училище“), кв.32 по плана на с.Полковник Дяково, актувани с акт за частна общинска собственост №2424/13.04.2018г. с начална тръжна цена 72400,00 лв. (седемдесет и две хиляди и четиристотин лева.

2.Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно по банков път по сметка на община Крушари.

3.Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 300,00лв. (триста лева)  в брой в касата на общината или по банков път.

4.Депозитът от 7240,00,00лв. (седем хиляди двеста и четиридесет лева) в размер на 10% от началната тръжна цена да се внесе до 16,00 часа на предходната дата на търга по банков път по сметка на община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк“ АД, клон Добрич.

5.Документите за участие в търга може да се закупят в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

6.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

  1. Право на участие в търга имат кандидатите, които:

7.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

7.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

7.3.Не се намират в ликвидация.

7.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.6.1.

8.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 01.08.2022г. при същите условия.