О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС и Наредба №7 на ОбС с.Крушари и Решение № 1/9 от 27.01.2022г. на ОбС с. Крушари.

О Б Я В А

І.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП – пасище, мера от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2022/2023 година за срок от 1(една) година в заседателната зала на административната сграда на Община Крушари както следва:

  1. Първи публичен търг с тайно наддаване на 11.07.2022г. от 9:00 часа.
  2. Втори публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2022г. от 9:00 часа.

ІІ. Обект на търга са имоти от ОПФ с НТП – пасище, мера подробно описани в Приложение №1 публикувано на сайта на общината: www.krushari.bg

ІІІ.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна цена се внася до 16:00 ч. на предходната дата по банков път:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич, офис Крушари.

На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.14, ал.2 от Наредба №7 на ОбС с.Крушари на търга се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен документ за внесен депозит за всеки имот поотделно. Не се допуска участие в търга за част от имот.

ІV.Наемателят се задължава при подписване на договора да внесе годишната наемна вноска, като представи на наемодателя оригинал или заверено копие на платежния документ.

V.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16:00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16:00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

VІ.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8:00-12:00 и 13:00-17:00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

VІI.Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат задължения към Община Крушари, както и свързаните с тях лица / по смисъла на Търговския закон /.