О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 13/127 от 21.12.2021г. на  ОбС с. Крушари 

О Б Я В Я В А  : 

1.Публичен търг с тайно наддаване на 07.02.2022г. от 9,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост, както следва:

– Млекопункт с.Телериг със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м. и 56,94 (петдесет и шест цяло деветдесет и четири) кв.м. идеални части от дворното място, представляващ самостоятелен обект в двуетажна масивна сграда със застроена площ от 153 кв.м. и дворно място от 570 кв.м., находящи се в УПИ IV – „За битов комбинат“, кв.34 по плана на с.Телериг, актувани с акт за частна общинска собственост №1936/24.04.2013г. с начална тръжна цена 8800,00лв. (осем хиляди и осемстотин лева).

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.

Участникът, спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с. Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 200,00лв. (двеста лева)  в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът от 880,00лв. (осемстотин и осемдесет лева) в размер на 10% от началната тръжна цена да се внесе до 16,00 часа на предходната дата на търга в касата на общината в брой или по банков път.

3.Документите за участие в търга може да се закупят в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

  1. Право на участие в търга имат кандидатите, които:

5.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.3.Не се намират в ликвидация.

5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.6.1.

6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 18.02.2022г. при същите условия.

 

 

 

 

loading...