О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail: krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС, Наредба №8 и решение №5/60 от 31.05.2022г. на ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А: 

1.Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ  за стопанската 2022 / 2023 година за срок от 5 (пет) години в столовата към административната сграда на Община Крушари, както следва:

1.1.Първи публичен търг с тайно наддаване на 15.07.2022г. от 10,00 часа.

1.2.Втори публичен търг с тайно наддаване на 29.07.2022г. от 10,00 часа.

1.3.Трети публичен търг с тайно наддаване на 12.08.2022г. от 10,00 часа.

1.4.Четвърти публичен търг с тайно наддаване на 26.08.2022г. от 10,00 часа.

2.Обект на търга са земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

Землище Имот № Площ НТП Кате-гория АОС №/дата Цена лв/дка Годишна наемна цена Депозит
1 с.Абрит 00031.9.9 15,028 нива 2539/26.2.2020;  чл.19 61,00 916,71 275,01
2 с.Александрия 00268.6.29 12,412 нива ІІІ 2542/26.02.2020 61,00 757,13 227,14
3 с.Александрия 00268.14.17 17,232 нива 943/23.3.2009; чл.19 61,00 1051,15 315,35
4 с.Габер 14043.19.46 33,295 лозе V 2544/26.02.2020 61,00 2031,00 609,30
5 с.Капитан Димитрово 36138.25.147 10,064 пустееща,

необр.

нива

2549/26.02.2020 61,00 613,90 184,17
6 с.Коритен 38618.14.5 11,887 пустееща,

необр.

нива

ІV 2553/26.02.2020 61,00 725,11 217,53
7 с.Лозенец 44104.2.20 14,003 нива IV 213/2.12.2002 61,00 854,18 256,25
8 с.Северняк 65906.10.55 12,302 лозе IV 2403/15.06.2017 61,00 750,42 225,13

3.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга по банков път по сметка на община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303; BIC:IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен документ за внесен депозит за всеки имот поотделно.

4.Наемателят се задължава при подписване на договора да внесе годишната наемна вноска, като представи на наемодателя оригинал или заверено копие на платежен документ в размер на сумата по договора.

5.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

6.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

7.Право на участие в търга имат кандидатите, които:

7.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

7.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

7.3.Не се намират в ликвидация.

7.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.1.