ОБЩИНА КРУШАРИ: ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

0
197

 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с.Крушари и решение №12/144 от 20.12.2022г. на ОбС с. Крушари

 

О Б Я В Я В А

 

1.Публичен търг с тайно наддаване на 10.02.2023г. от 9,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова за отдаване под наем на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново за селскостопански нужди за срок от 1 (една) година, както следва:

 

Имот № Площ дка НТП Категория АОС №/дата Цена лв. дка Начална тръжна годишна наемна цена лв. Депозит

лв.

1 53357.3.46 1.958 За друг вид застрояване 0 2691/01.12.2022 61.00 119.44 35.83
2 53357.3.47 2.910 За друг вид застрояване 0 2692/01.12.2022 61.00 177.51 53.25
3 53357.3.48 1.396 За друг вид застрояване 0 2693/01.12.2022 61.00 85.16 25.55
4 53357.3.49 2.565 За друг вид застрояване 0 2694/01.12.2022 61.00 156.47 46.94
5 53357.3.82 1.943 За друг вид застрояване 0 2695/01.12.2022 61.00 118.52 35.56
6 53357.3.83 1.806 За друг вид застрояване 0 2696/01.12.2022 61.00 110.17 33.05
7 53357.3.84 1.767 За друг вид застрояване 0 2697/01.12.2022 61.00 107.79 32.38

     14.345                                                                                                  875.05

 

2.Депозитът, представляващ 30% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга по банков път по сметка на Община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк“ АД, клон Добрич.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:

5.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.3.Не се намират в ликвидация.

5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.1.

6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 17.02.2023г. при същите условия.