О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

 

 На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 10/91 от 30.09.2021г. на  ОбС с.Крушари

 

О Б Я В Я В А  :

 

1.Публичен търг с тайно наддаване на 08.11.2021г. от 10,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова за продажба на недвижими имоти в с.Крушари, както следва:

№ по ред ПИ № АОС

№/дата

Площ на имота

кв.м.

Депозит

лв.

Начална тръжна

цена

лв.

Разходи по чл.43 ал.4 от Наредба №8
1 40097.501.404 2609/18.08.2021г. 9668 4834,00 48340,00 100,00
2 40097.501.746 2580/12.02.2021г. 1519 759,50 7595,00 100,00
3 40097.501.747 2581/12.02.2021г. 5227 2613,50 26135,00 100,00
Всичко общо: 16414 8207,00 82070,00 300,00

 

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга в касата на общината или по банков път по сметка на община Крушари, както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен документ за внесен депозит за всеки имот поотделно.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:

5.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.3.Не се намират в ликвидация.

5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.5.1.

6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 22.11.2021г. при същите условия.

loading...