О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 10/96 от 18.10.2021г. на  ОбС с. Крушари

 

О Б Я В Я В А  :

 

1.Публичен търг с тайно наддаване на 08.11.2021г. от 11,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.3, стая 301 за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред Движима вещ Начална тръжна

цена

лв.

Депозит

лв.

Разходи по чл.43 ал.4 от Наредба №8
1 Автобус “Isuzu classic 27” с рег. №ТХ1660MX, дата на първоначална регистрация: 06.12.2005г., цвят:жълт,шаси: NNAMDH1LL02010236, двигател: AL0S40250 14840,00 1484,00 250,00
2 Лек автомобил “Mercedes sprinter 208 CDI” с рег. №ТХ4668XP, дата на първоначална регистрация:01.12.2000г.,цвят:бял/син,шаси: WDB9026611R194312,двигател: 61198750234713 4745,00 474,50 250,00

 

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в брой в касата на общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  разходите по чл.43 ал.4 от Наредба № 8 в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга в касата на общината или по банков път по сметка на община Крушари, както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от една движима вещ представят платежен документ за внесен депозит за всека вещ поотделно.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:

5.1.Нямат парични задължения към община Крушари.

5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.3.Не се намират в ликвидация.

5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.5.1.

7.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 22.11.2021г. при същите условия.

 

loading...