О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg 

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 3/23 от 27.02.2020г. на  ОбС с.Крушари 

О Б Я В Я В А  : 

1.Публичен търг с тайно наддаване на 15.05.2020г. от 9,00 часа в административната сграда на община Крушари, ет.3, стая 301 за продажба на недвижим имот, както следва:

– Урегулиран поземлен имот ХІІ, отреден „За ПСД“ в кв.31а по плана на с.Полковник Дяково с площ 1144 кв.м., актуван с АчОС №670/26.03.2007г. с начална тръжна цена 3432,00 лв.

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 200,00 лв.  в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът от 343,20 лв. в размер на 10% от началната тръжна цена да се внасе до 16,00 часа на предходната дата на търга в касата на общината в брой или по банков път.

3.Документите за участие в търга може да се закупят в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга – всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат задължения или неизплатени суми към Общинска администрация Крушари, както и свързаните с тях лица / по смисъла на Търговския закон /.

6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 29.05.2020г. при същите условия.

 

loading...