СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каварна съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150.

Проектът предвижда продължаване на пешеходната зона между УПИ І и УПИ ІІІ от улица ,,Добротица“ до улица ,,Черноморска“.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в стая № 208 в сградата на Общинска администрация Каварна.

Обществено обсъждане ще се проведе на 24.06.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Каварна – стая 209.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Каварна, на адрес: гр. Каварна, ул. ,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно изработения проект.