СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ Х отреден ,,за озеленяване“, УПИ VІІ и тупик в квартал 148

 

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ Х отреден ,,за озеленяване“, УПИ VІІ и тупик в квартал 148, съгласно изискванията на чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.

Проектът предвижда промяна на тупика осигуряващ достъп до УПИ VІІІ и УПИ ІХ, който става улична отсечка с ос от о.т. 2001 до о.т. 2006, за сметка на част от УПИ Х отреден ,,за озеленяване“. Измества се и северната регулационна линия на УПИ VІІІ в северна посока към тупика.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в стая № 208 в сградата на Общинска администрация Каварна.

Обществено обсъждане ще се проведе на 04.07.2019 г. от 16:00 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Каварна – стая 209.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Каварна, на адрес: гр. Каварна, ул. ,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно изработения проект.

 

 

Коментирай