СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“

 

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“.

Проектът предвижда разделяне на УПИ I отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 на два нови самостоятелни имоти – УПИ ІІ-3606 с отреждане за ,,канална помпена станция“ (КПС) и УПИ ІІІ-3606 с отреждане за ,,озеленяване и обслужващи обекти“.

Изменението е във връзка с изпълнение от МРРБ на проект ,,Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, в рамките на който се разработват регионални прединвестиционни проучвания за обособена територия ,,Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, и инвестиционно намерение за изграждане на канална помпена станция в частта от УПИ I в кв. 303 в гр. Каварна.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в стая № 208 в сградата на Общинска администрация Каварна.

Обществено обсъждане ще се проведе на 04.07.2019 г. от 16:30 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Каварна – стая 209.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Каварна, на адрес: гр. Каварна, ул. ,,Добротица“ № 26 се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно изработения проект.

 

loading...