П Р О Т О К О Л

№ 11 

Днес, 28.04.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе единадесетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 17.

Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се” приеха

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

По седма точка от дневния ред „Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем ”.

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха

РЕШЕНИЕ № 87

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС,  чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Каварна,  реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд, за срок от 3 (три) стопански години, както следва:

 

  1. Землище с. Белгун с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота по АОС/дка/ Площ на имота по КККР/дка/
1. 2618/

30.06.2014

Поземлен имот  с идентификатор № 03318.31.107 с начин на трайно ползване – нива 3 61,291 61,298
2. 2704/

27.09.2018

Поземлен имот с идентификатор №03318.31.105 с начин на трайно ползване – нива 3 4,839 4,839
  1. Землище с. Челопечене с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

 

АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота по АОС/дка/ Площ на имота по КККР /дка/
2296/ 20.08.2013 Поземлен имот с идентификатор   № 80340.22.1 с начин на трайно ползване – нива 3 5.690 5.690
  1. Землище с. Било с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота по АОС/дка/ Площ на имота по КККР/дка/
1. 2210/ 13.01.2010 Поземлен имот с идентификатор   № 04090.19.142 с начин на трайно ползване – лозе 3 38.136 38.141
  1. Землище с. Вранино с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота по АОС/дка/ Площ на имота по КККР/дка/
1. 2700/ 25.09.2018 Поземлен имот с идентификатор   № 12173.17.225 – смесен начин на трайно ползване 3 40.140 40.140

ІІ. Публичните търгове да се проведат с явно наддаване по условията и реда на Наредбата за публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна.

III.  Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник и се  съобщи  на населението от кмета на община Каварна, кметовете и кметските наместници по населени места с обявление.

  1. I Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.

 

loading...