ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 15.04.2019 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински поземлен имот представляващ ПИ35064.501.9841 по КККР на гр. Каварна, с площ от 441 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ VI в кв. 68, по действащ ПУП на гр. Каварна. Началната тръжна цена на имота е 5380,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” №26, до 17.00ч. на 09.04.2019год., като цената на един комплект е 50.00лв. Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 538,00 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 10.04.2019 год.Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 11.04.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:

  1. квитанция за закупени тръжни книжа
  2. вносна бележка за внесен депозит
  3. декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ”
  4. актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

loading...