ОБЩИНА КАВАРНА

със Заповед №461/03.06.2021г. и Заповед №462/03.06.2021г. обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 06.07.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж, ул.Добротица“№26, за продажба на следния общински имот, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване ( до 10м ):

Имот с идент. по КККР на гр. Каварна И ПО ПУП Площ на имота Нач. тръжна цена Депозит- 10% от нач. тръжна цена Час на провеждане
35064.501.9842, УПИ VII, КВ.68 495кв.м. 8707,00 лв 870,70 лв 14:00
35064.501.112, УПИ II, КВ.213 473кв.м. 8307,00 лв 830,70 лв 14:15

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00ч. на 30.06.2021год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 01.07.2021 год.Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 02.07.2021г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

loading...