ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 25.06.2020г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на преместваем обект – павилион, с площ 6,00кв.м, находящ се в свободното пространство, югоизточно от търговската площ на Общински пазар–Каварна,върху петно №123 по схема за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за–продажба на дрехи и обувки.Срок на договора е .Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00лв. без ДДС.Тръжните документи се заплащат в касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 19.06.2020г.,като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206.Депозитна вноска в размер на 14,40лв. и се внася на касата на Община Каварна до  17.00 часа на 22.06.2020г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 23.06.2020г. в деловодството на Община Каварна.Оглед–всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.        4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

loading...