ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 29.05.2020 год. от 14.00 часа в заседателна зала на община Каварна 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.

Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 17,00кв.м находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117. Помещението се отдава под наем за склад за дейности свързани с риболов.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 17,00лв. без ДДС на месец.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 22.05.2020год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 20,40лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на 26.05.2020 год.

Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 27.05.2020г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:

  1. 1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
  2. Вносна бележка за внесен депозит.
  3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
  4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
  5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.
  6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
  7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

loading...