ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 15.05.2020 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 35064.10.46 по КККР на гр.Каварна с площ от 1539 кв.м., земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя.

Началната тръжна цена на имота – обект на търга е 5440,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 12.05.2020г., като цената на един комплект е 50.00 лв. Срока за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа на 14.05.2020г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26. Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 544,00лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF  до  17.00 часа  на  13.05.2020 год.  Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие: Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата; Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

 

 

loading...