ОБЩИНА КАВАРНА

обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 20.03.2020 год. в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209, ул.Добротица“№26, за продажба на следните общински имоти, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м ):

Имот с идент. по КККР на гр. Каварна Площ на имота Нач. тръжна цена Депозит- 10% от нач. тръжна цена Час на провеждане
35064.501.9847 456 кв.м. 6840,00 лв 684,00 лв 14:00
35064.501.4365 472 кв.м. 7788, 00 лв 778,80 лв 14:15
35064.501.4358 349 кв.м. 5410,00 лв 541,00 лв 14:30

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00ч. на 16.03.2020год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 17.03.2020 год.Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 18.03.2020г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

 

 

 

 

 

 

loading...