ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 07.07.2021 г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, имот с идентификатор 35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, с площ 4364 кв.м ведно с построените в него: сграда – хотел, със застроена площ 833 кв.м., сграда за обществено хранене със застроена площ 105 кв.м., и басейн, ведно с всички подобрения и приращения върху имота, заедно с движимите вещи находящи се в сградите. Обекта на търга се отдава под наем за развитие на хотелиерска дейност, съгласно заповед № 463 / 03.06.2021 г. на Кмета на община Каварна. Срока на договора е 10г. Начална тръжна наемна годишна цена е 34644.00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 01.07.2021 г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска е в размер на 3464.40 лв. и се внася на касата на Община Каварна или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 до 17.00 часа на 02.07.2021г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 05.07.2021г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. Спечелилия търга участник съгласно решение на Обс Каварна е освободен от наем за първата година, а наема за втората се заплаща при сключването на договора.

Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.

4.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

loading...