ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 22.04.2021 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

съгласно заповед №240/30.03.2021г. на кмета на община Каварна, за отдаване под наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 23,769дка в землището на гр.Каварна:

Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3  по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ от 10,000дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, при граници и съседи: 35064.122.2, 07257.13.126, 35064.122.7, 35064.122.6, актуван с АЧОС №2218, акт №100, т.III, вх.р.№833 от 26.03.2013г. на СВ Каварна.

Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.1  по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ от 13,769дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, при граници и съседи: 35064.13.126, 07257.122.2, 35064.122.6, 35064.118.15, актуван с АЧОС №2280, акт №101, т.III, вх.р.№834 от 26.03.2013г. на СВ Каварна.

Общата начална тръжна цена на обектите на търга е 1901,52лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 13.04.2021год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 20.04.2021г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 190,15лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  16.04.2021 год.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

     Справки на тел.: 0570/8-18-19.