ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед №131/16.02.2021 г. обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
на 12.03.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на втори  етаж – стая 209, ул. “Добротица“ №26, за продажба на следния общински имот, намиращ се в с. Нейково, общ. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване (до 10м ):
Имот с идент. по КККР на С. НЕЙКОВО И ПО ПУП
Площ на имота
Нач. тръжна цена
Депозит- 10% от нач. тръжна цена
Час на провеждане
51408.501.206,  УПИ XI-206, КВ.16
1853кв.м.
4262,00 лв
426,20 лв
14:00
Тръжните документи са на стойност 50 лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00 ч. на 02.03 .2021 год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 ч. на 05.03.2021 год. Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 09.03.2021 г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.
loading...