ОБЩИНА КАВАРНА

със Заповед №38/15.01.2021г. обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 04.02.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж, ул. “Добротица“ № 26, за продажба на следния общински имот, намиращ се в гр. Каварна, с ТПТ:урбанизирана, НТП:ниско жилищно застрояване (до 10м ):

Имот с идент. по КККР на гр. Каварна И ПО ПУП Площ на имота Нач. тръжна цена Депозит- 10% от нач. тръжна цена Час на провеждане
35064.501.4231, УПИ XII-3058,КВ.219 373кв.м. 6507,00 лв 650,70 лв 14:00

Тръжните документи са на стойност 50 лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00 ч. на 27.01.2021 год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД – гр. Добрич, BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 ч. на 01.02.2021 год. Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 02.02.2021 г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

loading...