ОБЩИНА КАВАРНА

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 15.07.2020 ГОДИНА ОТ 14.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна, представляваща имот с идентификатор 80340.22.1 по КККР на с.Челопечене с площ от 8,987дка, НТП – нива, за срок от три стопански години от 2020 г./ 2021 г. до 2022 г./ 2023г. на основание заповед № 491/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 718,96 лева без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 09.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№ 26.

Депозитната вноска в размер на 71,90 лева да постъпи до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич  BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.

Срока за подаване на заявлението с приложените документи е всеки работен ден, до 17.00ч. на 13.07.2020 г. в деловодството на община Каварна.

Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие:

  1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
  2. Вносна бележка за внесен депозит.
  3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора. 4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
  4. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.
  5. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/ 8-18-19.