ЗАПОВЕД

№ 867/30.09.2021 г.  

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 48, ал. 1 и  ал. 3 от същия закон и във връзка със заседнал на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО  № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг, община Каварна и  предвид съществуваща опасност от загуба на човешки живот и/или увреждане здравето на екипажа и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, свързани със замърсяване на околната среда

НАРЕЖДАМ:

I. Считано от 17:00 часа на  30.09.2021 г.. се въвежда режим „частично бедствено положение“ за срок от 7 дни на територията на община Каварна, с. Камен Бряг,  местност Яйлата, при граници: Национален архиологически резерват (НАР) „Яйлата“ и  защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

II. Въвеждам в действие общинския план за защита при бедствия.

III. Определям следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на  медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна.

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и  защитена местност „Яйлата“.

IV. Прекратявам достъпа до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.

V. Привличам в състава на щаба за изпълнение на общинския план за  защита при бедствия следните експерти:

1. Венцислав Иванов – изпълнителен директор на ИА„Морска администрация“;

2. Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА„Морска администрация“;

3. Петър Сиферов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД;

3. Георги Димитров – председател на Управителния съвет на ДППИ.

4. Димитър Николов –Директор на клон на ТП „Пристанище Варна“, ДППИ;

5. Петър Петров – главен експерт, ДППИ;

6. Милен Тодоров – директор дирекция „Ръководство на корабен трафик , ДППИ;

7. капитан I ранг Камен Кукуров – началник щаб на ВМС;

8. Милена Любенова – прокуратур в Окръжна прокуратура;

9. Пенко  Георгиев – директор на Исторически музей – Каварна.

VI. За ръководител на операциите определям Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“.

  1. . Заповедта да се доведе до знанието на посочените отговорни органи, длъжностни лица и структурите на единната спасителна система за изпълнение.
  2. . Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Каварна и обяви публично чрез местните медии за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на Министъра на вътрешните работи и Областния Управител на област Добрич.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА  /п/

Кмет на Община Каварна