Решение № 255 от Протокол №24 от 23.03.2021г. на Общински съвет Каварна

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС, чл.85, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба №2 на Общински съвет – Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каварна, реши:

  1. I. Дава съгласие да се отдадат под наем поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг за срок от 3 /три/ стопански години по землища както следва:
  2. Землище с. Войниково, общ. Тервел с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/.
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота  /дка/
1. 2707/

10.10.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 11911.149.2 по КККР на с.Войниково, общ.Тервел и Начин на трайно ползване -нива 4 57,016 дка
2. 2708/ 10.10.2018г. Поземлен имот с идентификатор 11911.121.7 по КККР на с.Войниково, общ.Тервел и Начин на трайно ползване -нива 3 35,020 дка
  1. Землище с.Селце, общ.Каварна с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/.
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота  /дка/
1. 2703/

27.09.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 66113.28.10 по КККР на с. Селце, общ. Каварна и Начин на трайно ползване -нива 3 7,806 дка
  1. Землище гр. Каварна с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. /осемдесет лева/.
АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на имота  /дка/
1. 2285/

25.04.2013г.

Поземлен имот с идентификатор 35064.119.11 по КККР на гр.  Каварна и Начин на трайно ползване  – лозе 3 6,001 дка
  1. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Каварна, за срок от 3 (три) стопански години.

III. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник.

  1. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.

 

 

loading...