Община Добрич удължи срока на изпълнението на Услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа“

0
170
Общинския съвет прие предложението на Община Добрич за удължаване срока за възлагане изпълнението на Услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа“ по Направление 1 към проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Удължаването с шест месеца е факт след предложения на Управляващия орган, базирано на приключване на срока на Административния договор. Дейностите за периода на удължаване са идентични с тези по досега изпълнявания договор, а именно:
•Предоставяне на „Патронажна грижа“ – почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора по
Направление 1;
•Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата
дейности по Направление 2.
Дейност „Патронажна грижа“ по Направление 1 попада в услугите посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Решението на ЕК за УОИИ: „компенсация за обществена услуга за предоставянето на УОИИ с цел посрещане на социални нужди в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и грижите за социалното включване на уязвимите групи“. За периода на удължаването, общината следва да възложи услугата от общ икономически интерес на общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.