Община град Добрич информира гражданите, че: 

 1. От 17 януари 2023 г. започна плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г.
 2. На 31 януари 2023 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2023 г. :
 • са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2023 г.
 • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2023 г.;
 • имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2023 г. с 5 на сто отстъпка.
 1. На 31 януари 2023 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2022 г.

4  До 31 март 2023 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2023г.

 1. До 30 юни 2023 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2023г.
 2. До 30 юни 2023 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2023 г.
 3. На предплатилите до 2 май 2023 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2023 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово – в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

– в касите на Easy Pay в цялата страна;

– в касите на Fast Pay в цялата страна;

– в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

 • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка      –           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

“ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF

код за вид плащане – патентен данък                                        –  44 14 00

код за вид плащане – такса за притежаване на куче               –  44 80 13

код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          –  44 21 00

код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       –  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства         –  44 23 00

код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00

код за вид плащане – туристически данък                               –  44 28 00

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

Справки за задълженията за 2023 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.